Zákon zachovania energie -4 časť

Je nesmierne dôležité, a JA túžim po tom, aby ste si uvedomili  prepojenie, previazanosť a spolupôsobenie Vesmírnych zákonov, aby ste videli a vnímali ako všetko so všetkým súvisí, ako je to prepletené, spojené, hlboko zviazané. Aby ste sa učili vidieť, vnímať a cítiť vo všetkých súvislostiach, aby ste sa na základe nich učili slobodne rozhodovať v celej hĺbke ZODPOVEDNOSTI.
Všimnite si, že Zákon Poznania a Zákon zachovania energie je veľmi hlboko previazaný a spojený zo ZODPOVEDNOSŤOU, a teda so Zákonom slobodnej vôle. Skúste sa na chvíľku teraz zastaviť a uvedomiť si toto hlboké spojenie a previazanie týchto Zákonov a Poznanie, ktoré som vám už odovzdal, a vnímať v konkrétnom Poznaní, ktoré vám bolo dané, čo ODPUSTENIE znamená.
AKO HLBOKO DOKÁŽE LÁSKA PROSTREDNÍCTVOM SVOJHO NÁSTROJA, KTORÝM JE ODPUSTENIE, VŠETKO LIEČIŤ A UZDRAVOVAŤ. Prosím, vnímajte to.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

LAW OF CONSERVATION OF ENERGY – Part 4.
More in English in PDF

Pridaj komentár