Pocit hanby – 8.časť

Ľudská bytosť na Matke Zemi dostala dar a má schopnosť mať  EMÓCIE , POCITY a CITY, na základe, ktorých sa vlastne ľudská bytosť potom rozhoduje a koná, ale nie sú to vždy len tie pozitívne emócie, pocity a city, ktoré ľudská bytosť vytvorí v Láske, s Láskou a pre Lásku, ale treba v tom vidieť práve tú DUALITU, lebo aj tá nenávisť, chamtivosť, hnev, zlosť, závisť, zášť, žiarlivosť, zatrpknutosť, zatvrdnutosť,  bezmocnosť, nemohúcnosť, neprajnosť a pomstychtivosť sú emócie, ktoré dokáže ľudská bytosť v sebe samej vytvoriť. Toto je všeobecný princíp, ktorý platí pre všetkých, rovnako pre ženy ako aj pre mužov.
Pokračovanie celého článku v priloženom súbore “PDF”.

VIAC v PDF

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk 

Pocit hanby – 7.časť

Ľudské telo má dar samouzdravenia a samoliečenia, ktoré je veľmi silné, ak ľudská bytosť dospeje k poznaniu a pochopeniu, čím si to ochorenie sama v sebe vytvorila.
Tento dar, ktoré má vaše fyzické telo k dispozícií, v súčasnosti vaša medicína prakticky vôbec nepoužíva a všetko lieči násilným spôsobom.
Západná medicína používa umelo a chemicky vytvorené lieky alebo chirurgické odstránenie vzniknutých ochorení, čím samozrejme berie ľudským bytostiam možnosť,  aby oni sami mohli PRIJAŤ vlastnú ZODPOVEDNOSŤ za vzniknuté ochorenie.
Týmto spôsobom a prístupom medicíny ľudské bytosti  strácajú svoju VNÚTORNÚ SILU  a odovzdávajú dobrovoľne  svoju ZODPOVEDNOSŤ za svoje vlastné uzdravenie do rúk lekárov.
Avšak práve preto,  že túto svoju ZODPOVEDNOSŤ za svoje vlastné uzdravenie, nedokážu prijať,  sa častokrát stane, že sa vôbec neuzdravia.
Toto je uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého článku v priloženom súbore “PDF”.

VIAC v PDF

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk 

Pocit hanby – 6.časť

Je potrebné, aby ste si uvedomili, že prsníky sú naozaj tým jedinečným fyzickým prejavom ženskosti, pretože v tej hlbokej podstate to nie je len o kráse kriviek ženských pŕs, ale je nimi  vyjadrená práve tá podstata zachovania života na Matke Zemi, pretože z pŕs matka svoje dieťa kojí, lebo nestačí to dieťa len porodiť, ale ono potrebuje mať aj možnosť prežiť.
Práve v ženských prsiach je ten dar života pre to novonarodené dieťa, pretože tam je tá LÁSKA MATKY zhmotnená do materského mlieka, ktorým matka svoje dieťa živí.
Tieto energie bolestí, zlyhaní, nehodnosti, ponížení a pokorení, ktoré sú uložené v nevedomí ženy,  sú príčinou toho, že v súčasnosti tak veľa žien ochorie na rakovinu prsníka, lebo ženy majú nedostatok Lásky sami k sebe a ani sa im tej Lásky nedostáva.      
Pokračovanie celého článku v priloženom súbore “PDF”.

VIAC v PDF 

                

Pocit hanby – 5.časť

Prevzatie vlastnej ZODPOVEDNOSTI znamená, že prijme ZODPOVEDNOSŤ za svoj vlastný život, za to ako myslí, hovorí, rozhoduje sa, koná, aké pocity a emócie v sebe samej vytvára a vtedy  je tá ľudská bytosť požehnaná SÚCITOM a tak môže vstúpiť do POKORY, čím prostredníctvom energie Súcitu, Milosrdenstva a Odpustenia potom nastáva proces uzdravenia a vyliečenia jej fyzického tela  a buniek.
Tu je dôležité si uvedomiť, ako je to spolu previazané, pretože v predchádzajúcich posolstvách som vám vysvetlil,  že energia hnevu vám zoberie a spáli všetok váš SÚCIT.
Energia hnevu je ten prvotný impulz.
Čiže HNEV je to semienko,  ktoré potrebujete zasadiť k tomu, aby sa vo vás potom energia pomstychtivosti zrodila. 
Toto je uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého článku v priloženom súbore “PDF”.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pocit hanby – 4.časť

Skrytú rovinu pýchy v pozícii obete, nemá častokrát ľudská bytosť vôbec zvedomenú a tak nevie, že v tej pýche ona sama koná.
Častokrát táto ľudská bytosť v sebe vytvorí aj veľmi silný vnútorný hnev a to nielen na tie druhé ľudské bytosti, ale najmä sama na seba.
Stane sa tak preto, že cez tú skrytú pýchu povýšenosti a výnimočnosti, že ona je lepšia ako tí druhí, nedokázala vytvoriť ROVNOCENNOSŤ a potom sa jej snaženiu a konaniu tie druhé ľudské bytosti vysmievajú a neprijímajú ho.
Práve  toto  v nej potom vytvára pocit hanby a skrytého vnútorného hnevu, ktorý navonok premieta vo vzťahu k tým druhým ľudským bytostiam, ale nedokáže vidieť, že v prvom rade ho tvorí sama k sebe.
Táto ľudská bytosť  sa hnevá na samú seba, že to nedokáže konať a urobiť veci takým spôsobom, aby tie druhé ľudské bytosti prijímali to, čo ona hlása a tvorí a prestali sa jej posmievať, ponižovať ju a pokorovať.
V tomto prípade rovnako platí princíp, ktorý som vám už vysvetľoval,  že z jedného vyplynie druhé a z druhého vyplýva to prvé a ten hnev, ten skrytý hnev v nej potom vytvorí ten skrytý pocit  hanby a tá hanba spätne v tej ľudskej bytosti vytvára ten hnev.
Toto v tej ľudskej bytosti vytvorí ten uzatvorený kruh, z ktorého sa rovnako nevie dostať von, pretože aj ten hnev  a aj tá hanba,  ju preklopia do pozície bezmocnej obete. 
A toto je uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého článku v priloženom súbore “PDF”.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pocit hanby – 3.časť

Vaším cieľom je naučiť sa, aby človek vôbec nebol  v pýche, ale aby konal zo svojho SRDCA z LÁSKY, s LÁSKOU a pre LÁSKU, aby v sebe prestal vytvárať pocit, že on je lepší, že je viac ako sú tí druhí ľudia a že on ich teda musí poučiť a musí im povedať,  čo je správne, aby oni robili.
Je pre vás dôležité, zostať v ROVNOCENNOSTI voči druhým ľudským bytostiam.
A to energeticky dosiahnete vtedy, keď prestanete tých druhých hodnotiť, kritizovať, porovnávať, posudzovať, súdiť a odsudzovať, lebo vtedy ich dokážete prijímať takých akí sú a vytvárate túto energiu ROVNOCENNOSTI práve cez to PRIJATIE. 
Toto je uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého článku v priloženom súbore “PDF”.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pocit hanby – 2.časť

Ako ľudia ste sa naučili vidieť a vnímať tú prejavenú, verejnú formu pýchy, kde veľmi rýchlo dokážete v sebe vytvoriť odsúdenie tej ľudskej bytosti, ktorá koná v tej prejavenej pýche, ale nedokážete vidieť a vnímať to tvorenie energiou pýchy, keď tvorí v skrytej podobe.
Je to tak preto, že do tohto procesu vstupuje prvotná manipulácia strachu,  ktorá vďaka tomu, že ste prijali jej hru na posudzovanie, kritizovanie, porovnávanie, hodnotenie, súdenie a odsudzovanie, dokáže pre vás nepredstaviteľným spôsobom tie energie,  ktoré tá pýcha vytvorila znásobovať. 
Samozrejme to súdenie, kritizovanie, porovnávanie, hodnotenie, súdenie a odsudzovanie energeticky v tej podstate,  je vaše NEPRIJATIE.
A už viete, že každé NEPRIJATIE vytvára energiu boja.
A BOJ vo vás vždy vytvorí energiu BOLESTI.
A týmto sa ten kruh uzatvára.
Pokračovanie celého článku v priloženom súbore “PDF”.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pocit hanby – 1.časť

Prejavená pýcha v spolupráci s egom ľudskej bytosti,  jej dáva moc.
Neprejavená a skrytá pýcha toho človeka o jeho vnútornú silu oberie.
V podstate skrytá pýcha výnimočnosti a povýšenosti, ak ju človek sám v sebe zrodí, ako keby mu zobrala POKORU a nahradila ju falošnou pokorou, čiže pokorovaním.
Ale tá ľudská bytosť v tej skrytej pýche potom pokoruje samú seba a prejavuje sa to práve v tej falošnej skromnosti toho človeka a v tom pocite, že on je lepší ako všetci ostatní, čo energeticky vytvorí začarovaný kruh, pretože táto ľudská bytosť nevidí, že je touto skrytou pýchou výnimočnosti a povýšenosti ovládaná a manipulovaná.
A keďže vo vzťahu k ostatným ľuďom v tej spoločnosti potom pôsobí ako obetný baránok, naozaj sa tá spoločnosť vo vzťahu k nemu v tomto zmysle postaví a on sa stáva obeťou.
Práve skrytá forma pýchy zoberie ľudskej bytosti schopnosť, aby sa potom vedela a dokázala postaviť v tej PRAVDE sama za seba.
Tá pýcha jej zoberie túto schopnosť, pretože ju preklopí do POZÍCIE OBETE a následne v nej vytvorí BEZMOCNOSŤ. 
Toto je uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého článku v priloženom súbore “PDF”.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com