Spoluzodpovednosť

Otázka: Chcela by som sa ešte spýtať na situácie, keď človek vidí, že sa koná nejaká neprávosť alebo nespravodlivosť na inej ľudskej bytosti, ale on sám nekoná,  či už zo strachu, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu nezasiahne a nezastane sa tej ľudskej bytosti, ktorej sa tá neprávosť a nespravodlivosť deje. Prosím o vysvetlenie, čo sa vtedy energeticky stane?
Odpoveď: Keď človek vidí konať bezprávie a nespravodlivosť inými ľuďmi a sám nič neurobí pre to, aby  tých  druhých ľudí varoval a nepovie im pravdu a nezastane sa ich alebo ich nevaruje a nič neurobí, stáva sa SPOLUZODPOVEDNÝM za ten skutok, ktorý sa stal.
Takto tú  SPOLUZODPOVEDNOSŤ za tých ľudí, ktorí o tej nespravodlivosti a bezpráviu rozhodli a dopredu ju pripravili a potom  vykonali, nesú aj všetci tí, ktorí  majú strach a mlčia, ale aj  všetci tí, ktorí dostali zaplatené, a preto mlčia a tú pravdu   nevypovedia.
Je tu aj ďalšia rovina tejto SPOLUZODPOVEDNOSTI, ktorú vytvárate VY VŠETCI, pretože vo všeobecnosti ste všetci  SPOLUZODPOVEDNÍ za to, čo robíte na Matke Zemi,  lebo v tej podstate všetci viete, čo sa deje na Matke Zemi, ale každý z vás  si  povie, že čo  ja sám zmôžem, a tak nikto z vás nič neurobí.
Tie reálne rozhodnutia potom zostávajú len na pár ľuďoch, a tak sa potom tie ich rozhodnutia aj napĺňajú a zvyšok ľudstva sa len nemo prizerá, ako sa to ZLO DEJE.
Rovnako sú  to aj všetky vojny vo svete, rodinné násilie, akékoľvek násilie vo vzťahoch aj v práci, proste všetko. Preto tá ZODPOVEDNOSŤ ako taká  v ľudskej spoločnosti v podstate stále nie je, lebo ju  nikto z vás  neprijíma a v tej podstate ľudstvo VEDOME dovoľuje, aby sa všetky tieto neprávosti a zverstvá, či na ľuďoch, zvieratách,  stromoch a iných formách života,  ako aj na samotnej Matke Zemi, diali.
Naozaj si potrebujete uvedomiť, že to sú všetky vojny, akékoľvek násilie, nadradenosť mužov nad ženami, nadradenosť ľudí nad prírodou, nadradenosť ľudí nad druhými ľuďmi, lebo  tu ste sa dostali na počiatok toho,  prečo sa to vlastne deje – a to k všetkým deviatim hlavám pýchy, ktorými sú: moc, chamtivosť, samoľúbosť, falošná hrdosť – čiže povýšenosť, nadradenosť, nadutosť, dôležitosť, márnivosť, namyslenosť, túžba po obdive a sláve a taktiež aj k nerovnocennosti, lebo oni spoločne  vám,  ľudským bytostiam, toto všetko prinášajú.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky IV. časť – Strom života v kvete života“

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@gmail.com

Kniha : Posolstvá lásky – 4.časť Strom života v kvete života

Prenesený pocit viny, pokora a pokorovanie

Nie je vôbec náhoda, že sa vo vašej ľudskej  spoločnosti začala zamieňať POKORA s POKOROVANÍM  a že ste prestali chápať energetický význam slova POKORA, pretože len vtedy je možné, že začnete prijímať ZODPOVEDNOSŤ tých druhých ako svoju vlastnú a energeticky prijmete aj ich POCITY VÍN za svoje vlastné, ak dovolíte, aby ste boli POKOROVANÍ.
Ak by vašou súčasťou bola POKORA, nikdy sa tak nestane, pretože vtedy  svojím vnútorným zrakom LÁSKY a SÚCITU dokážete vidieť, že je to  ZODPOVEDNOSŤ tej druhej ľudskej bytosti a nie tá vaša. Tým, že ste dovolili, aby sa POKORA ako taká  zamenila s POKOROVANÍM a VY SAMI  ste začali POKOROVAŤ SAMÝCH SEBA, umožnili ste a dovolili ste, aby tie druhé ľudské bytosti na vás tú svoju vlastnú ZODPOVEDNOSŤ  preniesli a následne hodili na vás ten PRENESENÝ POCIT VINY.
A toto je uzatvorený kruh, ktorý to celé energeticky umožňuje.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky IV. časť – Strom života v kvete života“

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@gmail.com

Kniha : Posolstvá Lásky 4.časť – Strom života v kvete života
Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.

Prenesený pocit viny

Ten prenesený pocit viny,  ktorý tá ľudská bytosť prijala, nemusí vždy patriť len jednej ľudskej bytosti, ale ona ho môže prijať od ľubovoľného počtu ľudských bytostí, ktoré na ňu ten prenesený pocit viny prenášajú. Práve preto je to tak energeticky náročné a vyčerpávajúce pre ľudskú bytosť, ktorá ten prenesený pocit viny  prijme za svoj vlastný.
Keďže je to energia, ktorú v tom živote nevytvorila ona sama, ale ju len prijala, tak podľa Vesmírneho zákona zachovania energie, v tom živote s tým nedokáže vôbec nič urobiť. Nedokáže s tou energiou vôbec pracovať, nedokáže ju zmeniť, ale práve tým,  že tú ľudskú bytosť takýmto spôsobom tá energia toho preneseného pocitu viny zviaže, nedokáže ju v tom konkrétnom živote, v ktorom ju prijala na seba, ani vrátiť späť tej ľudskej bytosti alebo tým ľudským bytostiam, od ktorých ten prenesený pocit viny na seba prevzala.
Doslova v tom živote stojí na jednom mieste.
Naozaj to tak je, lebo ten prenesený pocit viny je tak nesmierne ťažký, že jej v tom živote nedovolí urobiť pohyb, a to žiadnym smerom. Tá ľudská bytosť je doslova ťarchou a tiažou toho preneseného pocitu viny prinútená stáť ako prikovaná na tom jednom mieste.
V tom konkrétnom živote ako takom potom už neurobí žiadny vývoj.
Nikam sa nepohne.
Ťarcha toho prijatého a preneseného pocitu viny jej to nedovolí.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky IV. časť – Strom života v kvete života“

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@gmail.com

Kniha Posolstvá Lásky 4.časť – STROM ŽIVOTA V KVETE ŽIVOTA

Ako pôsobil strach v rôznych obdobiach vývoja ľudskej spoločnosti na Matke Zemi

MYŠLIENKA, ktorá sa vtedy zhmotnila bola práve MYŠLIENKA MOCI.
Tým, že došlo k zhmotneniu tejto myšlienky sa zhmotnila BYTOSŤ MOCI.
Práve táto MOC v tom jedinom okamihu vytvorila NADRADENOSŤ jedných ľudských bytostí nad tými druhými  ľudskými bytosťami, a zároveň vytvorila nadradenosť  ľudských bytostí nad ostatnými bytosťami žijúcimi na Matke Zemi.
Bola to práve myšlienka moci, nadvlády, nadradenosti a absolútneho vládnutia.
Moc ako taká,  dáva jedincovi pocit, že len on je ten dôležitý, že len on je ten najhlavnejší,  najmocnejší a najdôležitejší a  zároveň mu dáva zabudnutie, že aj on je súčasťou celku a že aj on je závislý od tých ostatných.

Žena vo vzťahu k mužovi vytvára ten vnútorný kruh a muž vytvára ten vonkajší kruh.
Ak dokážu ženy, ktoré vytvárajú ten vnútorný kruh, voči vonkajšiemu kruhu, uzdraviť všetky svoje zranenia ODPUSTENÍM SEBE SAMÝM a bezhranične ODPUSTIA všetky pocity vín,  zlyhaní, nehodnosti, bezmocnosti, neodpustení, ponížení, krívd a nenávisti, ktoré našli v svojich srdciach, dokážu vytvoriť energiu SÚCITU, ktorá naplní ich srdcia, tak potom dokážu v tomto vnútornom kruhu zapáliť oheň BEZPODMIENEČNEJ a SÚCITNEJ LÁSKY.
A tento vnútorný oheň BEZPODMIENEČNEJ a SÚCITNEJ LÁSKY, ktorý ako ženy zapálite, rozpustí a roztopí ľad, ktorým sú zamknuté  mužské srdcia  v tom vonkajšom  kruhu a vytvoríte tak DÔVERU A VIERU jeden v druhého a tak mužská energia opäť začne plniť úlohu, pre ktorú bola stvorená a začne ten vnútorný kruh chrániť, ochraňovať a bezpodmienečne milovať.

Ako teda spolupracovať s naším egom, aby sme sa mohli navrátiť  k Láske?
Odpoveď: To ego sa nedá oklamať, pri tých jednotlivých rozhodnutiach tej duchovnej zložky ľudskej bytosti, lebo ego samé o sebe nechce niektoré vaše rozhodnutia vôbec prijať.
Je to o tej ľudskej bytosti samej, lebo ona musí to svoje SLOBODNÉ ROZHODNUTIE CÍTIŤ SAMA v SEBE  celou svojou bytosťou, aby sa nerozhodovala „len naoko“, alebo „len na základe očakávaní tých druhých, že oni to tak chcú“, alebo „že to tak má byť“ alebo  „že sa to patrí“, „že je to zvykom“  a vtedy je to o tom,  že sa tá ľudská bytosť nenechá tým egom vláčiť,  nepoddá sa tým jeho manipuláciám, lebo práve to je to, čo to ego robí.
Ego manipuluje najmä tou pýchou a to je potrebné si stále uvedomovať. 
Ľudská bytosť  ako keby potrebuje prevýšiť to svoje ego inou silou, ale nie bojom, ale silou svojho ducha tej vlastnej bytosti,  čiže energiou toho človeka,  tej ľudskej bytosti, ktorá sa práve cez POZNANIE, ktoré má,  začne ináč rozhodovať a ináč myslieť a vtedy to ego nedostane tú šancu, aby ju prevalcovalo, práve preto, že tá ľudská bytosť prijme tie POZNANIA a vtedy ona začne iným spôsobom rozmýšľať, ináč sa rozhodovať a aj konať.
Cez to POCHOPENIE ľudskej bytosti sa to zmení, lebo ona sa potom už nenechá tými hlavami pýchy cez to ego zmanipulovať a viesť tou cestou pýchy, lebo sa v tej konkrétnej situácii  ako tá ľudská bytosť už dokáže rozhodnúť a zachovať iným spôsobom.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 

https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com