PRENESENÝ POCIT VINY – 6.časť

Keď človek vidí konať bezprávie a nespravodlivosť inými ľuďmi a sám nič neurobí preto, aby  tých  druhých ľudí varoval a nepovie im pravdu a nezastane sa ich, alebo ich nevaruje a nič neurobí, stáva sa SPOLUZODPOVEDNÝM za ten skutok, ktorý sa stal.
Takto tú  SPOLUZODPOVEDNOSŤ za tých ľudí, ktorí o tej nespravodlivosti a bezpráviu rozhodli a dopredu ju pripravili a potom  vykonali, nesú aj všetci tí, ktorí  majú strach a mlčia, ale aj  všetci tí, ktorí dostali zaplatené a preto mlčia a tú pravdu   nevypovedia.
Je tu aj ďalšia rovina tejto SPOLUZODPOVEDNOSTI, ktorú vytvárate VY VŠETCI, pretože vo všeobecnosti ste všetci  SPOLUZODPOVEDNÍ za to, čo robíte na Matke Zemi,  lebo v tej podstate všetci viete, čo sa deje na Matke Zemi, ale každý z vás  si  povie, že čo  ja sám zmôžem a tak nikto z vás nič neurobí.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC V PDF

Vysoké Tatry

PRENESENÝ POCIT VINY – 5.časť

Tým, že ten PRENESENÝ POCIT VINY, ale aj energia tej prijatej ZODPOVEDNOSTI, ktorá nie je vaša, vám zatvorí váš VNÚTORNÝ ZRAK, tak VY SAMI potom nedokážete vidieť tú objektívnu pravdu a realitu toho, čo sa deje.
Stane sa tak preto, že ste zatvorili svoje srdce pred SÚCITOM a nedokážete ODPÚŠŤAŤ. Preklopili ste sa z POKORY do PÝCHY a preto nedokážete práve v tej PÝCHE VIDIEŤ, že ste začali porušovať Vesmírne zákony a  posvätné princípy života na Matke Zemi ako takej. 
Je to tak preto, že spolu s POKOROU ste stratili aj ÚCTU k ŽIVOTU ako takému a prestali ste vnímať ROVNOCENNOSŤ ŽIVOTA na Matke Zemi.
Takto ste dovolili strachu, aby vás nielen ako jednotlivca- tú ľudskú bytosť, ale aj ako celú ľudskú spoločnosť zovrel do svojej moci a  vtedy strach vráti do vašej spoločnosti POROBU a zoberie vám vašu SLOBODU.A toto je uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC V PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

PRENESENÝ POCIT VINY – 4.časť

Nie je vôbec náhoda, že sa vo vašej ľudskej  spoločnosti začala zamieňať POKORA s POKOROVANÍM  a že ste prestali chápať energetický význam slova POKORA, pretože len vtedy je možné, že začnete prijímať ZODPOVEDNOSŤ tých druhých ako svoju vlastnú a energeticky prijmete aj ich POCITY VÍN za svoje vlastné, ak dovolíte, aby ste boli POKOROVANÍ.
Ak by vašou súčasťou bola POKORA, nikdy sa tak nestane.
Pretože svojim vnútorným zrakom LÁSKY a SÚCITU dokážete vidieť, že je to  ZODPOVEDNOSŤ tej druhej ľudskej bytosti a nie tá vaša.
Tým, že ste dovolili, aby sa POKORA ako taká,  zamenila s POKOROVANÍM a VY SAMI  ste začali POKOROVAŤ SAMÝCH SEBA, umožnili ste a dovolili ste, aby tie druhé ľudské bytosti na vás tú svoju vlastnú ZODPOVEDNOSŤ  preniesli a následne hodili na vás ten PRENESENÝ POCIT VINY.
A toto je uzatvorený kruh, ktorý to celé energeticky umožňuje.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC V PDF

Vysoké Tatry

PRENESENÝ POCIT VINY – 3.časť

Platí zákonitosť, že čím väčšia ZATVRDNUTOSŤ sa v tej ľudskej bytosti vytvorila, tak tým dlhší čas trvá a je potrebný k tomu, aby bola pripravená si z tej energetickej roviny MILOSRDENSTVA znovu prevziať do svojho energetického poľa tú energetickú tiaž tých prenesených pocitov vín, ktoré na seba prijala.
Platí, že aby sa s týmito energiami opäť mohlo pracovať a aby sa to mohlo zmeniť, v ľudstve ako takom, je potrené urobiť ten prvý krok a ten spočíva v tom, že táto ľudská bytosť potrebuje, aby bola schopná tú energiu tých prenesených pocitov vín  a tej zodpovednosti vrátiť tým ľudským bytostiam, ktorým patrí. Až keď to ona dokáže, môžu potom začať s tou energiou pracovať, tie ľudské bytosti, ktoré ju sami vytvorili.
Tu samozrejme platí Zákon slobodnej vôle a tak tie ľudské bytosti, ktorým táto energia tých prenesených pocitov vín a zodpovednosti bude vrátená, sa môžu rozhodnúť, že ich neprijmú.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC V PDF

Montsegeur

PRENESENÝ POCIT VINY – 2.časť

Keďže to tie ostatné ľudské bytosti, ktoré sú okolo nej nedokážu vidieť, tak z toho obrovského NEPOCHOPENIA,  ktoré medzi nimi vznikne,  vytvorí táto ľudská bytosť sama v sebe nesmierne veľkú ZATVRDNUTOSŤ.
Aby sa tá ľudská bytosť mohla vrátiť k tomu, aby dokázala spracovať a vrátiť späť tento prijatý a prenesený pocit viny tým ľudským bytostiam, ktorým patrí a ktoré ho pôvodne vytvorili, najprv v etape svojho vývoja, potrebuje rozpustiť tú ZATVRDNUTOSŤ,  ktorá sa v nej vytvorila.
Čiže, ak sa tak stane v niektorom zo životov, že ľudská bytosť prijme na seba pocity viny inej ľudskej bytosti, tak najprv prichádza séria inkarnácií, v ktorých prostredníctvom energie MILOSRDENSTVA, v ktorom je tá ľudská bytosť požehnávaná, sa rozpúšťa práve táto ZATVRDNUTOSŤ, ktorá sa v nej vytvorila.
Až keď sa v tej ľudskej bytosti rozpustí ZATVRDNUTOSŤ, môže sa duša tejto ľudskej bytosti rozhodnúť, že si z tej energetickej roviny MILOSRDENSTVA, vezme do svojho energetického poľa späť energiu tohto prijatého a  preneseného pocitu viny, ktorý na seba preniesla a ako ľudská bytosť sa ho pokúsi potom vrátiť späť tej ľudskej bytosti, ktorá  ten pocit viny pôvodne vytvorila.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC V PDF

Vysoké Tatry

PRENESENÝ POCIT VINY – 1.časť

Tie kamenné gule sú ten PRENESENÝ POCIT VINY.
Tie železné reťaze, ktoré to držia, spájajú a prepájajú je ZODPOVEDNOSŤ tých druhých, ktorú som prijala za moju vlastnú a tie železné okovy na tých rukách a nohách sú môj VLASTNÝ POCIT VINY.
Keby som mala len tie okovy na rukách a nohách, tak dokážem chodiť, pohybovať sa a niečo s rukami urobiť, ale tie reťaze zodpovednosti tých druhých a prenesený pocit viny ma doslova na to jedno miesto prikovali.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC V PDF

Ako pôsobil strach v rôznych obdobiach vývoja ľudskej spoločnosti na Matke Zemi

MYŠLIENKA, ktorá sa vtedy zhmotnila bola práve MYŠLIENKA MOCI.
Tým, že došlo k zhmotneniu tejto myšlienky sa zhmotnila BYTOSŤ MOCI.
Práve táto MOC v tom jedinom okamihu vytvorila NADRADENOSŤ jedných ľudských bytostí nad tými druhými  ľudskými bytosťami, a zároveň vytvorila nadradenosť  ľudských bytostí nad ostatnými bytosťami žijúcimi na Matke Zemi.
Bola to práve myšlienka moci, nadvlády, nadradenosti a absolútneho vládnutia.
Moc ako taká,  dáva jedincovi pocit, že len on je ten dôležitý, že len on je ten najhlavnejší,  najmocnejší a najdôležitejší a  zároveň mu dáva zabudnutie, že aj on je súčasťou celku a že aj on je závislý od tých ostatných.

Žena vo vzťahu k mužovi vytvára ten vnútorný kruh a muž vytvára ten vonkajší kruh.
Ak dokážu ženy, ktoré vytvárajú ten vnútorný kruh, voči vonkajšiemu kruhu, uzdraviť všetky svoje zranenia ODPUSTENÍM SEBE SAMÝM a bezhranične ODPUSTIA všetky pocity vín,  zlyhaní, nehodnosti, bezmocnosti, neodpustení, ponížení, krívd a nenávisti, ktoré našli v svojich srdciach, dokážu vytvoriť energiu SÚCITU, ktorá naplní ich srdcia, tak potom dokážu v tomto vnútornom kruhu zapáliť oheň BEZPODMIENEČNEJ a SÚCITNEJ LÁSKY.
A tento vnútorný oheň BEZPODMIENEČNEJ a SÚCITNEJ LÁSKY, ktorý ako ženy zapálite, rozpustí a roztopí ľad, ktorým sú zamknuté  mužské srdcia  v tom vonkajšom  kruhu a vytvoríte tak DÔVERU A VIERU jeden v druhého a tak mužská energia opäť začne plniť úlohu, pre ktorú bola stvorená a začne ten vnútorný kruh chrániť, ochraňovať a bezpodmienečne milovať.

Ako teda spolupracovať s naším egom, aby sme sa mohli navrátiť  k Láske?
Odpoveď: To ego sa nedá oklamať, pri tých jednotlivých rozhodnutiach tej duchovnej zložky ľudskej bytosti, lebo ego samé o sebe nechce niektoré vaše rozhodnutia vôbec prijať.
Je to o tej ľudskej bytosti samej, lebo ona musí to svoje SLOBODNÉ ROZHODNUTIE CÍTIŤ SAMA v SEBE  celou svojou bytosťou, aby sa nerozhodovala „len naoko“, alebo „len na základe očakávaní tých druhých, že oni to tak chcú“, alebo „že to tak má byť“ alebo  „že sa to patrí“, „že je to zvykom“  a vtedy je to o tom,  že sa tá ľudská bytosť nenechá tým egom vláčiť,  nepoddá sa tým jeho manipuláciám, lebo práve to je to, čo to ego robí.
Ego manipuluje najmä tou pýchou a to je potrebné si stále uvedomovať. 
Ľudská bytosť  ako keby potrebuje prevýšiť to svoje ego inou silou, ale nie bojom, ale silou svojho ducha tej vlastnej bytosti,  čiže energiou toho človeka,  tej ľudskej bytosti, ktorá sa práve cez POZNANIE, ktoré má,  začne ináč rozhodovať a ináč myslieť a vtedy to ego nedostane tú šancu, aby ju prevalcovalo, práve preto, že tá ľudská bytosť prijme tie POZNANIA a vtedy ona začne iným spôsobom rozmýšľať, ináč sa rozhodovať a aj konať.
Cez to POCHOPENIE ľudskej bytosti sa to zmení, lebo ona sa potom už nenechá tými hlavami pýchy cez to ego zmanipulovať a viesť tou cestou pýchy, lebo sa v tej konkrétnej situácii  ako tá ľudská bytosť už dokáže rozhodnúť a zachovať iným spôsobom.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 

https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com