Krutosť

KRUTOSŤ je energia, ktorá dokáže znásobovať samú seba.
A ak sa raz v ľudskej bytosti vytvorí, v danom konkrétnom živote, ju tá ľudská bytosť už nedokáže ovládať, ani ju zastaviť, lebo krutosť pohltí a spáli celé vnútro ľudskej bytosti a spáli aj tento nástroj, ktorý každá ľudská bytosť pri svojom zrodení dostáva do vienka ako dar a to je SCHOPNOSŤ ODPÚŠŤAŤ.
Ak KRUTOSŤ pohltí celé vnútro ľudskej bytosti a spáli tento nástroj, nikdy sa ľudská bytosť v tom konkrétnom živote už nezmení. Musí sa narodiť znova, aby s krutosťou, ktorej dovolila v sebe samej narásť,  dokázala pracovať a zmenšovať ju.
Je to tak preto, že tieto ľudské bytosti, ktoré dovolili, aby ich vnútro pohltila KRUTOSŤ, stratili  absolútne POKORU.

POKORA vychádza z čistoty ľudského srdca, naplneného LÁSKOU, SÚCITOM a MILOSRDENSTVOM.
POKORU, SÚCIT a MILOSRDENSTVO ako kvality LÁSKY, dostávate ako dar vtedy, keď pochopíte a prijmete svoju ZODPOVEDNOSŤ, čiže keď absolútne pochopíte Zákon slobodnej vôle.
Tento dar, ktorý vám bol daný pri vašom zrodení, čiže SCHOPNOSŤ ODPÚŠŤAŤ, súvisí so Zákonom slobodnej vôle a je s ním veľmi úzko prepojený, lebo sa môžete slobodne rozhodnúť ODPUSTIŤ, ale rovnako sa môžete slobodne rozhodnúť NEODPUSTIŤ a za každé z týchto rozhodnutí potrebujete zobrať ZODPOVEDNOSŤ, lebo týmto rozhodnutím vytvárate  dve základné energie,  ktoré k sebe stoja v dualite.
Ak ODPUSTÍTE,  vytvoríte energiu LÁSKY.
Ak NEODPUSTÍTE, vytvoríte energiu NENÁVISTI.

NEODPUSTENIE, ktoré v konečnom dôsledku vytvoríte je neodpustenie voči sebe samým a ono je tak veľké a tak hlboké akú energiu krutosti do svojho vnútra prijmete. V konečnom dôsledku ju otočíte ako zrkadlo smerom von voči tým ľudským bytostiam, ktoré vám tú bolesť spôsobili a to neodpustenie cez to zrkadlo transformujete na nich a práve preto potom nedokážete vidieť že v prvom rade potrebujete ODPUSTIŤ SAMI SEBE.
A toto je uzatvorený kruh, v ktorom sa pohybujete dlhé veky, lebo v tomto kruhu ODPUSTENIA zneužil STRACH ako taký ZÁKON ZRKADLENIA a práve preto, že sa vaše srdce  zatvorilo a zatvrdlo a VY nepustíte do svojho srdca energiu LÁSKY, nedokážete vidieť, že potrebujete ODPUSTIŤ SAMI SEBE a vidíte len odraz toho zrkadla a vnímate len to neodpustenie voči tým druhým ľudským bytostiam.

A je to tak preto, že vaše ego je veľmi rýchle, impulzívne a dokáže prekričať slová vašej duše, ktorá k vám prehovára a tak sa potrebujete naučiť stíšiť, skľudniť a ovládať, aby ste dokázali počuť vašu dušu, jej slová, aby ste sa dokázali rozhodnúť v súlade s vaším srdcom a nie s egom.
SRDCOM preto, lebo je to hlas vašej DUŠE a vaše  SRDCE prijíma ZODPOVEDNOSŤ za svoje rozhodnutia, ale vaše ego  ZODPOVEDNOSŤ neprijíma.
A ten kto ODPÚŠŤA, kto MILUJE je vaše SRDCE.
A ten kto NEODPÚŠŤA a BOJUJE, je vaše EGO.
A obidve tieto roviny sú vašou súčasťou.
Takže ZODPOVEDNOSŤ za to, čo necháte v sebe prehovárať, je vaša ZODPOVEDNOSŤ – vás ľudských bytostí.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky 3. časť – Pokora a pýcha“

DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-iii–cast–pokora-a-pycha/

“ Pokračovanie celého textu v anglickom jazyku v priloženom súbore PDF
CRUELTY  – Part 1.
More in English in PDF

CRUELTY  – Part 2.
More in English in PDF

CRUELTY  – Part 3.
More in English in PDF

CRUELTY  – Part 4.
More in English in PDF

Sirôtky