Krutosť -4.časť

A je to tak preto, že vaše ego je veľmi rýchle, impulzívne a dokáže prekričať slová vašej duše, ktorá k vám prehovára a tak sa potrebujete naučiť stíšiť, skľudniť a ovládať, aby ste dokázali počuť vašu dušu, jej slová, aby ste sa dokázali rozhodnúť v súlade s vaším srdcom a nie s egom.
SRDCOM preto, lebo je to hlas vašej DUŠE a vaše  SRDCE prijíma ZODPOVEDNOSŤ za svoje rozhodnutia, ale vaše ego  ZODPOVEDNOSŤ neprijíma.
A ten kto ODPÚŠŤA, kto MILUJE je vaše SRDCE.
A ten kto NEODPÚŠŤA a BOJUJE, je vaše EGO.
A obidve tieto roviny sú vašou súčasťou.
Takže ZODPOVEDNOSŤ za to, čo necháte v sebe prehovárať, je vaša ZODPOVEDNOSŤ – vás ľudských bytostí.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

CRUELTY  – Part 4.
More in English in PDF

Krutosť -3.časť

NEODPUSTENIE, ktoré v konečnom dôsledku vytvoríte je neodpustenie voči sebe samým a ono je tak veľké a tak hlboké akú energiu krutosti do svojho vnútra prijmete. V konečnom dôsledku ju otočíte ako zrkadlo smerom von voči tým ľudským bytostiam, ktoré vám tú bolesť spôsobili a to neodpustenie cez to zrkadlo transformujete na nich a práve preto potom nedokážete vidieť že v prvom rade potrebujete ODPUSTIŤ SAMI SEBE.
A toto je uzatvorený kruh, v ktorom sa pohybujete dlhé veky, lebo v tomto kruhu ODPUSTENIA zneužil STRACH ako taký ZÁKON ZRKADLENIA a práve preto, že sa vaše srdce  zatvorilo a zatvrdlo a VY nepustíte do svojho srdca energiu LÁSKY, nedokážete vidieť, že potrebujete ODPUSTIŤ SAMI SEBE a vidíte len odraz toho zrkadla a vnímate len to neodpustenie voči tým druhým ľudským bytostiam.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

CRUELTY  – Part 3.
More in English in PDF

Krutosť -2.časť

POKORA vychádza z čistoty ľudského srdca, naplneného LÁSKOU, SÚCITOM a MILOSRDENSTVOM.
POKORU, SÚCIT a MILOSRDENSTVO ako kvality LÁSKY, dostávate ako dar vtedy, keď pochopíte a prijmete svoju ZODPOVEDNOSŤ, čiže keď absolútne pochopíte Zákon slobodnej vôle.
Tento dar, ktorý vám bol daný pri vašom zrodení, čiže SCHOPNOSŤ ODPÚŠŤAŤ, súvisí so Zákonom slobodnej vôle a je s ním veľmi úzko prepojený, lebo sa môžete slobodne rozhodnúť ODPUSTIŤ, ale rovnako sa môžete slobodne rozhodnúť NEODPUSTIŤ a za každé z týchto rozhodnutí potrebujete zobrať ZODPOVEDNOSŤ, lebo týmto rozhodnutím vytvárate  dve základné energie,  ktoré k sebe stoja v dualite.
Ak ODPUSTÍTE,  vytvoríte energiu LÁSKY.
Ak NEODPUSTÍTE, vytvoríte energiu NENÁVISTI.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

CRUELTY  – Part 2.
More in English in PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Krutosť -1.časť

KRUTOSŤ je energia, ktorá dokáže znásobovať samú seba.
A ak sa raz v ľudskej bytosti vytvorí, v danom konkrétnom živote, ju tá ľudská bytosť už nedokáže ovládať, ani ju zastaviť, lebo krutosť pohltí a spáli celé vnútro ľudskej bytosti a spáli aj tento nástroj, ktorý každá ľudská bytosť pri svojom zrodení dostáva do vienka ako dar a to je SCHOPNOSŤ ODPÚŠŤAŤ.
Ak KRUTOSŤ pohltí celé vnútro ľudskej bytosti a spáli tento nástroj, nikdy sa ľudská bytosť v tom konkrétnom živote už nezmení. Musí sa narodiť znova, aby s krutosťou, ktorej dovolila v sebe samej narásť,  dokázala pracovať a zmenšovať ju.
Je to tak preto, že tieto ľudské bytosti, ktoré dovolili, aby ich vnútro pohltila KRUTOSŤ, stratili  absolútne POKORU.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

CRUELTY  – Part 1.
More in English in PDF