Závoj zabudnutia

A je to tak práve preto, že energie vašich sľubov, prísah, kliatieb a prekliatí, ktoré v tej konkrétnej chvíli vytvoríte v emóciách hnevu, strachu, krivdy, zrady, nenávisti, závisti, zlosti, zloby, nemohúcnosti, bezmocnosti, bezradnosti, či chamtivosti, chcení vládnuť a o vládať druhých, chcení mať moc nad druhými, je nepredstaviteľne silná.
Jej sila vás potom zraňuje v každom ďalšom živote. Je tak silná, že aj keď chcete konať iným spôsobom, tak táto sila energie, ktorá stále pôsobí z nevedomých rovín, vám nedovolí, aby ste ju v tom ďalšom živote  zlomili a preto potrebujete vytvoriť  oveľa väčšiu protiváhu a proti silu, ktorá sa vytvorí a pôsobí na vyššom stupni špirály a vyplýva práve z vyšších princípov Vesmírnych zákonov a to je práve tá energia SÚCITU a SÚCITNEJ LÁSKY.
Ona dokáže vytvoriť protiváhu a proti silu tým silným emóciám, z ktorých ste tie sľuby, prísahy, kliatby a prekliatia vytvorili.
A keďže v tom živote, v ktorom ste ich vytvorili, ste ich nedokázali odvolať a zrušiť a v tých nasledujúcich životoch si  energiu tej pôvodnej emócie, s ktorou  ste tie  sľuby, prísahy, kliatby a prekliatia vytvorili, nepamätáte a v tých nasledujúcich životoch  neviete vytvoriť  tú proti silu, potrebujete mať k dispozícii silu Lásky ako keby na vyššom stupni  pôsobenia a tým  je SÚCIT a SÚCITNÁ LÁSKA.

Každá ľudská bytosť má konať sama za seba a má prijať svoju Zodpovednosť ako nedeliteľnú, nerozdeliteľnú a neoddeliteľnú súčasť.
ZODPOVEDNOSŤ je v  tomto momente veľmi dôležitá, pretože ak je odovzdávaná, tak sa zriekame svojej vlastnej SLOBODY a zároveň tým, že ju prijmeme od niekoho iného,  dovoľujeme, aby sme  boli manipulovateľní.
Aj v energetickej rovine má ZODPOVEDNOSŤ dva protipóly, ako keby bola v dualite a stála proti sebe, lebo na jednej strane sa jej zriekame a na  druhej strane prijímame ZODPOVEDNOSŤ tých druhých.
Ale aj v prvom aj v druhom prípade sme sa vzdali svojej vlastnej SLOBODY.
A to je tá skrytá manipulácia

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

 

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Sľuby a prísahy

Tým, že ten sľub dávate sami sebe v hneve, tak  ho vytvoríte  z úrovne ega.
Ego vie, že keď ten sľub porušíte, vytvoríte v sebe napätie a tak vás dostalo do pozície, kedy vás už môže manipulovať a ovládať. Tým sľubom sa stávate svojím  egom manipulovateľný.
Každým sľubom, ktorý ako  ľudská bytosť vytvoríte v hneve, dávate  egu do rúk nástroj, ktorým vás ono samo manipuluje, lebo vás núti, aby ste tie sľuby nedodržali.
Či si to uvedomujete, alebo nie,  vytvoríte si bolesť a nesmierne veľký tlak a napätie  vo svojom vnútri.
A to je pre ego nástroj, aby vás cez bolesť ovládalo.

Preto som vám povedal, že Slobodne sa rozhodujete len vtedy, keď ste VEDOMÍ.
Keď ste, ako ľudské bytosti vedomí a sú vašou súčasťou všetky Vesmírne zákony, nezväzujete sami seba ani druhých do žiadnych sľubov, prísah, kliatieb a prekliatí a zároveň nevytvárate sami v sebe žiadne očakávania a pochybnosti.
A toto je ďalší uzatvorený kruh, aby ste chápali  ako pôsobí energia vytvorených sľubov, prísah, kliatieb a prekliatí. V svojich životoch ich však vytvárate  veľmi veľa, nesmierne veľa, lebo ich častokrát vytvárate len v svojich myšlienkach.
A myslíte si, že keď neboli vyslovené, tak nepôsobia, ale to je nesmierne veľký omyl,  práve preto, že MYŠLIENKA vám bola darovaná, ako nástroj TVORENIA. A MYŠLIENKA je nástroj, ktorým energeticky tvoríte.
Práve myšlienkami vytvárate všetky energie, ktoré podľa Zákona zachovania energie zostávajú stále vašou súčasťou.  Preto najdôležitejšie čo potrebujete v živote robiť, je naučiť sa kontrolovať svoje myšlienky.

A je to tak preto, že platí Zákon zachovania energie.
Ak ste raz vytvorili hnev,  je to stále hnev.
Ak ste vytvorili Lásku, bude to stále Láska.
Ako ľudská bytosť ste získali dar, ktorý vám dala Láska a tým darom je ODPUSTENIE.
Pretože Odpustenie je jediný nástroj, ktorým môžete transformovať hnev, nenávisť, strach, závisť, zlosť, zášť, zradu, krivdu, bezmocnosť, poníženie, utrpenie, zlyhanie, nehodnosť, nemohúcnosť,  odmietnutie, neodpustenie  a vinu opäť na  Lásku.
Zapamätajte si to.
Odpustenie je jediný nástroj,  ktorým všetky tieto energie, ktoré vo vás vytvárajú bolesť,  dokážete transformovať na energiu Lásky.
A keďže vaša duša je Láska  a VY ako bytosti Lásky, zrodené z Lásky, prežívate Radosť, Šťastie, Vďačnosť, Harmóniu, Mier, Pokoj  a Lásku, len vtedy,  keď ste v súlade so svojou dušou, potrebujete všetky tieto energie transformovať na Lásku.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

Dračí hrádok

Zmena energií na Zemi

Ľudské bytosti, ktoré žili na Matke Zemi prestávali chápať úlohu posla, ktorý prichádzal. Prestali vnímať jeho rovnocennosť k sebe samým. Energia hmoty a energia ľudských emócií je nepredstaviteľne rozdielna od vibrácií bezpodmienečnej Božej Lásky. Postupom času bola táto úloha oveľa, oveľa ťažšia, nepredstaviteľne ťažšia, pretože ľudské bytosti žijúce na Matke Zemi, ktoré už mali fyzické telá, veľmi rýchlo strácali vibrácie bezpodmienečnej Lásky.
Nedokázali prijímať  posla ako rovnocennú bytosť k sebe samým a veľmi ťažko prijímali ako svoje vlastné poznanie Posolstvá a Múdrosť, ktorú im posol od Stvoriteľa prinášal. Začali vnímať bytosť, ktorá prichádzala ako posol v tej najčistejšej bezpodmienečnej Láske ako nadradenú bytosť, ktorej oni slúžili, ktorej oni neboli rovní.

Na dlhé a dlhé veky si ich porobili, nazývali ich otrokmi, poddanými, nevoľníkmi, sluhami, lokajmi, ľuďmi bez práv, bez akýchkoľvek práv a pritom všetky, ale úplne všetky ľudské bytosti sú si navzájom ROVNOCENNÉ.
Slovo ROVNOCENNÉ zdôrazni, pretože ROVNOCENNÉ je niečo úplne iné ako rovnoprávne.
Práve títo ľudia, ktorí vám stále zatajujú a skrývajú Múdrosť, Pravdu a Poznanie o Vesmírnych zákonoch, vymysleli slovo rovnoprávnosť.

To je však úplne niečo iné ako ROVNOCENNOSŤ. Rovnoprávnosť znamená, že máte všetci rovnaké práva, ale len tie, ktoré vám oni dovolili a dovolia.
Kým, ROVNOCENNÍ znamená to, že sú povinní vám odovzdať všetku Múdrosť, Pravdu a Poznania o Vesmírnych zákonoch. Oni sami si tento rozdiel veľmi, ale veľmi hlboko v súčasnosti uvedomujú.
Preto slovo rovnocenní nahradili slovom rovnoprávni.

Pýcha v spolupráci s mocou spôsobuje oddelenosť od ostatných ľudských bytostí.
Pýcha spôsobuje to, že ľudská bytosť, ktorá je ovládaná pýchou, si uvedomuje a vníma len samú seba, neprihliada na potreby žiadnej inej ľudskej bytosti.
Vníma sebeckým, nepredstaviteľne sebeckým spôsobom len samú seba.
Táto pýcha spolu s mocou premení jej srdce na kus ľadu a ona je potom nepredstaviteľne krutá, sebecká, bezcitná, ľahostajná k potrebám ostatných ľudských bytostí. Zároveň si veľmi, ale nepredstaviteľne veľmi, uvedomuje svoju nadradenosť nad druhými ľudskými bytosťami.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Posolstvo Avalonu

A SLOBODA JE LÁSKA BEZ PODMIENOK.
Preto je posvätným poslaním ženy milovať bez podmienok, pretože svojou Láskou bez podmienok obnovuje žena Slobodu na Zemi.
SLOBODA vo vašom srdci rozpúšťa predsudky, ktoré ste prijali  a sami v sebe vytvorili a tak sa vo Vás obnoví Posvätnosť.
A Posvätnosť Vám vráti schopnosť milovať bez podmienok.
A Láska bez podmienok Vám vráti tú hlbokú pôvodnú úctu k Životu a tak naplníte svoje poslanie.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

MESSAGE FROM AVALON
More in English in PDF


Tór


Lúka pod Tórom

Jednota v Jednote

A TMA vie, že ona sa zrkadlí vo SVETLE  a SVETLO vie, že ono sa zrkadlí v TME.
Keď svetlo chce spoznať niektorú zo svojich možností či vlastností seba samého, tak tma mu to umožní.
A je to možné práve preto, že rovnaké možnosti má aj tma a tá  mu potom prostredníctvom seba samej zrkadlí to, čo svetlo chce spoznať.
A toto platí aj naopak.
A TMA  a SVETLO,  alebo SVETLO  a TMA si toto zrkadlenie umožňujú a dávajú navzájom BEZ PODMIENOK. To, že tam nie sú podmienky a že to nie je  ničím podmieňované, im umožňuje poznanie toho, že všetko čo má ten jeden, má v sebe aj ten druhý.
Ani jednému z nich, nie je nič odopreté.
Ani jeden z nich  nemá nič viac, či navyše ako ten druhý.

A je to tak preto, že tam kde prebýva ÚCTA, prebýva aj ROVNOCENNOSŤ.
Ak sa stratí ÚCTA, stratí sa aj ROVNOCENNOSŤ.
Ak sa stratí ROVNOCENNOSŤ, stratí sa aj ÚCTA.
A tým sa stratí JEDNOTA.
Čím väčšia hierarchia a nadradenosť sa potom vytvorí a vznikne v ľudskej spoločnosti, tým menej úcty v nej prebýva.
ÚCTA a ROVNOCENNOSŤ sú spolu previazané a prepojené a z jedného vyplýva to druhé a z druhého vyplýva to prvé. A tým nemyslím Úctu a Rovnocennosť len medzi ľudskými bytosťami, mužmi a ženami, ale je to Úcta a Rovnocennosť všetkých foriem života a bytia na Matke Zemi a najmä veľmi hlboká úcta k Životu ako takému na Matke Zemi a Úcta k Matke Zemi ako takej.

Aby ste opäť obnovili  JEDNOTU a HARMÓNIU BYTIA na Matke Zemi, potrebujete najprv obnoviť
JEDNOTU SAMI  V SEBE.
To znamená, že potrebujete si začať CTIŤ SAMÝCH  SEBA.
Teda v hlbokej ÚCTE SAMI  K SEBE obnovíte  a  vybudujete  svoj vnútorný chrám v JEDNOTE,  ROVNOVÁHE a HARMÓNII, medzi vašou mužskou a ženskou energiou, aby vo vás samých sa vytvorila ROVNOCENNOSŤ, v ktorej sa potom rozpustí práve tá nadradenosť.
Až keď vytvoríte JEDNOTU v sebe samých, môžete ju obnoviť v svojej ľudskej spoločnosti.
A až keď ju obnovíte v ľudskej spoločnosti, obnoví sa JEDNOTA a HARMÓNIA BYTIA, tá pôvodná,  na Matke Zemi.

Čím viacej Lásky dokážete v svojom srdci vytvoriť, tým je väčšia ÚCTA k ŽIVOTU  vo vás samých  aj v celej spoločnosti.
A čím väčšia ÚCTA sa vytvorí, tak tým ľahšie sa vráti ROVNOCENNOSŤ.
A ak v tej hlbokej ÚCTE sa vráti ROVNOCENNOSŤ, tak potom dokážete opäť obnoviť JEDNOTU.
A to nie len v ľudskej spoločnosti, ale aj na celej Matke Zemi, pretože si začnete prirodzene ctiť všetky formy života na Matke Zemi.
A tým sa obnoví JEDNOTA na celej Matke Zemi, čiže JEDNOTA je ako keby trojjediná.
JEDNOTA VO VÁS SAMÝCH.
JEDNOTA V ĽUDSKEJ  SPOLOČNOSTI.
JEDNOTA NA CELEJ  MATKE ZEMI.

A je to ZODPOVEDNOSŤ každej jednej ľudskej bytosti, aký kríž vo svojom vnútri vytvorí, či rovnoramenný alebo nerovnoramenný a podľa toho potom v svojom živote žije a vytvára LÁSKU, ROVNOVÁHU, REŠPEKT, ÚCTU a ROVNOCENNOSŤ, alebo žije a vytvára  nerovnováhu, bolesť, utrpenie, nehodnosť, neprijatie, hnev a strach.
ÚCTA K ŽIVOTU je rovnako veľmi hlboko spojená a prepojená aj s tým, ako pristupujete k zrodeniu vlastných detí. A tu nejde len o to, čo som vám minule vysvetlil, aby vaše deti boli zrodené v posvätnej láske medzi mužom a ženou, kedy si navzájom ctíte jeden druhého, ale je potrebné prejaviť aj úctu k sebe samým.
A len vtedy, keď sú deti zrodené z posvätnej Lásky medzi ženou a mužom a k sebe samým,  tak sú zrodené v Jednote a Harmónii bytia, tej  pôvodnej.

Ale keď dokážete prijať za všetko čo prežívate ZODPOVEDNOSŤ samého v sebe, vráti vám LÁSKA SÚCIT, tú vnútornú silu vo vás, ktorá vám potom pomôže vrátiť ÚCTU  k  SEBE SAMÝM.
Je to práve  SÚCIT, ktorý vám vracia ÚCTU SAMÉHO K SEBE, aby ste sa dokázali pozrieť na energie,
ktoré ste v minulom živote vytvorili, aby ste dokázali prijať svoje rozhodnutia a aj emócie z minulých životov, ako súčasť  seba samých a v hlbokej  LÁSKE, ÚCTE a POKORE ich samým sebe ODPUSTILI.
A práve v tejto ÚCTE k ŽIVOTU, ktorá vo váš klíči, dokážete potom v LÁSKE vytvoriť svoju budúcnosť.
A keď  budete  svoju BUDÚCNOSŤ  tvoriť v LÁSKE  a ÚCTE, obnovíte  ROVNOCENNOSŤ, JEDNOTU a HARMÓNIU BYTIA  nie len vo svojom  živote,  ale aj v ľudskej spoločnosti  a na celej Matke Zemi.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

 

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Emócia a metafyzika

Ten ŽIVOT vytvorí práve to, že niečo cítim.
A to, že niečo cítim vytvorí tú  energiu, ktorá sa tam môže pohybovať.
A keď sa niečo pohybuje, tak tým pohybom vytváram teplo a prinášam tam zmenu.
Pretože ten pohyb, je práve tá EMÓCIA.
EMÓCIA JE ENERGIA V POHYBE.
A pohyb vytvára teplo. A keď vytvorím absolútne čistú emóciu Lásky, bezpodmienečnej lásky, tak vytvorím také teplo, že necítim chlad, ani v paláci, ktorý je postavený z ľadu.
Je to práve tá emócia čistej bezpodmienečnej Lásky, ktorá to teplo vytvorí.
A čím menej Lásky máme v sebe, tým viacej cítime chlad.
A Život tomu miestu dávame práve prostredníctvom našich emócií a pocitov.
Pretože oni vytvárajú energiu, ktorá nás samých, ale nie len nás samých, ale úplne všetko v celom Vesmíre poháňa dopredu.
A čím viacej Lásky je našou súčasťou, tak tým ľahšie sa v našich životoch pohybujeme.

A ten chrám z ľadu bol daný ako obraz, aby ste pochopili, že Láska prináša život a pohyb práve prostredníctvom vás samých  tým,  že sami v sebe dokážete vytvárať emóciu Lásky a všade tam, kde s touto emóciou prichádzate, vytvárate  život kdekoľvek,  aj v prostredí večného ľadu.
A Vy ako ľudské bytosti sa svojimi životmi a bytím na Matke Zemi učíte práve túto emóciu bezpodmienečnej lásky v svojom vnútri, vo svojom srdci, celou svojou bytosťou vytvárať a žiť na Matke Zemi.
To je podstata bytia na Matke Zemi.
Preto bola Matka Zem zrodená,  aby tu bytosti mohli prežívať emóciu Lásky, aby teda prežívali, preciťovali a vnímali  SAMI SEBA.

ZDIEĽANIE je rovnako darom energie Lásky.
Vy sami potom budete vedieť, ako sa môžete v podobných situáciách rozhodovať, alebo dokonca týmto situáciám predchádzať, aby ste ich ani nemuseli prežívať, pretože sa v živote prostredníctvom svojho VEDOMÉHO a SLOBODNÉHO  rozhodovania  a konania,  dokážete týmto situáciám vyhnúť a naučíte sa im predchádzať.
A že to dokážete,  je darom  Zákona  V JEDNOTE JE SILA.

A opäť tu máte Láskou navzájom medzi sebou všetko prepojené a previazané.
Na Matke Zemi je alfou i omegou Láska.
Na Matke Zemi  je všetkým Emócia Lásky, Energia Lásky a Teplo Lásky, ktoré Láskou vytvoríte.
Na Matke Zemi  všetko bolo z Lásky zrodené.
Na Matke Zemi sa všetko rodí z energie Lásky, pretože Láska je  neoddeliteľnou a nedeliteľnou súčasťou Matky Zeme.

A to je na jednej strane ten pohyb vpred, ktorý v špirále prináša Láska.
A to je na druhej strane tá strnulosť, do ktorej vás v tom kruhu uzatvára strach.
A ten pohyb vpred, ktorý prináša Láska, je POKROK.
A vedzte, že POKROK je možný len vtedy, keď je MIER.
Strach, ktorý prináša vojny, nepokoje, biedu, chudobu a hlad, neumožňuje žiadny pokrok vpred.
A preto strach vytvára boj, nepokoje a vojny, pretože vtedy nie je možný žiadny Pokrok a vtedy sa ako ľudské bytosti, ale aj ako spoločnosť, či civilizácia, nedokážete vymaniť z jeho zovretia a moci.
Ako ľudské bytosti, ako ľudská spoločnosť, ako civilizácie napredujete v Láske dopredu a vytvoríte POKROK len vtedy a len vtedy, keď je MIER.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/