Závoj zabudnutia – 2.časť

Každá ľudská bytosť má konať sama za seba a má prijať svoju Zodpovednosť ako nedeliteľnú, nerozdeliteľnú a neoddeliteľnú súčasť.
ZODPOVEDNOSŤ je v  tomto momente veľmi dôležitá, pretože ak je odovzdávaná, tak sa zriekame svojej vlastnej SLOBODY a zároveň tým, že ju prijmeme od niekoho iného,  dovoľujeme, aby sme  boli manipulovateľní.
Aj v energetickej rovine má ZODPOVEDNOSŤ dva protipóly, ako keby bola v dualite a stála proti sebe, lebo na jednej strane sa jej zriekame a na  druhej strane prijímame ZODPOVEDNOSŤ tých druhých.
Ale aj v prvom aj v druhom prípade sme sa vzdali svojej vlastnej SLOBODY.
A to je tá skrytá manipulácia.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Dračí hrádok – obrad jesennej rovnodennosti

Závoj zabudnutia – 1.časť

A je to tak práve preto, že energie vašich sľubov, prísah, kliatieb a prekliatí, ktoré v tej konkrétnej chvíli vytvoríte v emóciách hnevu, strachu, krivdy, zrady, nenávisti, závisti, zlosti, zloby, nemohúcnosti, bezmocnosti, bezradnosti, či chamtivosti, chcení vládnuť a o vládať druhých, chcení mať moc nad druhými, je nepredstaviteľne silná.
Jej sila vás potom zraňuje v každom ďalšom živote. Je tak silná, že aj keď chcete konať iným spôsobom, tak táto sila energie, ktorá stále pôsobí z nevedomých rovín, vám nedovolí, aby ste ju v tom ďalšom živote  zlomili a preto potrebujete vytvoriť  oveľa väčšiu protiváhu a proti silu, ktorá sa vytvorí a pôsobí na vyššom stupni špirály a vyplýva práve z vyšších princípov Vesmírnych zákonov a to je práve tá energia SÚCITU a SÚCITNEJ LÁSKY.
Ona dokáže vytvoriť protiváhu a proti silu tým silným emóciám, z ktorých ste tie sľuby, prísahy, kliatby a prekliatia vytvorili.
A kedže v tom živote, v ktorom ste ich vytvorili, ste ich nedokázali odvolať a zrušiť a v tých nasledujúcich životoch si  energiu tej pôvodnej emócie, s ktorou  ste tie  sľuby, prísahy, kliatby a prekliatia vytvorili, nepamätáte a v tých nasledujúcich životoch  neviete vytvoriť  tú proti silu, potrebujete mať k dispozícii silu Lásky ako keby na vyššom stupni  pôsobenia a tým  je SÚCIT a SÚCITNÁ LÁSKA.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Sľuby a prísahy – 3.časť

A je to tak preto, že platí Zákon zachovania energie.
Ak ste raz vytvorili hnev,  je to stále hnev.
Ak ste vytvorili Lásku, bude to stále Láska.
Ako ľudská bytosť ste získali dar, ktorý vám dala Láska a tým darom je ODPUSTENIE.
Pretože Odpustenie je jediný nástroj, ktorým môžete transformovať hnev, nenávisť, strach, závisť, zlosť, zášť, zradu, krivdu, bezmocnosť, poníženie, utrpenie, zlyhanie, nehodnosť, nemohúcnosť,  odmietnutie, neodpustenie  a vinu opäť na  Lásku.
Zapamätajte si to.
Odpustenie je jediný nástroj,  ktorým všetky tieto energie, ktoré vo vás vytvárajú bolesť,  dokážete transformovať na energiu Lásky.
A kedže vaša duša je Láska  a VY ako bytosti Lásky, zrodené z Lásky, prežívate Radosť, Šťastie, Vďačnosť, Harmóniu, Mier, Pokoj  a Lásku, len vtedy,  keď ste v súlade so svojou dušou, potrebujete všetky tieto energie transformovať na Lásku.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Dračí hrádok

Sľuby a prísahy – 2.časť

Preto som vám povedal, že Slobodne sa rozhodujete len vetdy, keď ste VEDOMÍ.
Keď ste, ako ľudské bytosti vedomí a sú vašou súčasťou všetky Vesmírne zákony, nezväzujete sami seba ani druhých do žiadnych sľubov, prísah, kliatieb a prekliatí a zároveň nevytvárate sami v sebe žiadne očakávania a pochybnosti.
A toto je ďalší uzatvorený kruh, aby ste chápali  ako pôsobí energia vytvorených sľubov, prísah, kliatieb a prekliatí. V svojich životoch ich však vytvárate  veľmi veľa, nesmierne veľa, lebo ich častokrát vytvárate len v svojich myšlienkach.
A myslíte si, že keď neboli vyslovené, tak nepôsobia, ale to je nesmierne veľký omyl,  práve preto, že MYŠLIENKA vám bola darovaná, ako nástroj TVORENIA. A MYŠLIENKA je nástroj, ktorým energeticky tvoríte.
Práve myšlienkami vytvárate všetky energie, ktoré podľa Zákona zachovania energie zostávajú stále vašou súčasťou.  Preto najdôležitejšie čo potrebujete v živote robiť, je naučiť sa kontrolovať svoje myšlienky.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Sľuby a prísahy – 1.časť

Tým, že ten sľub dávate sami sebe v hneve, tak  ho vytvoríte  z úrovne ega.
Ego vie, že keď ten sľub porušíte, vytvoríte v sebe napätie a tak vás dostalo do pozície, kedy vás už môže manipulovať a ovládať. Tým sľubom sa stávate svojím  egom manipulovateľný.
Každým sľubom, ktorý ako  ľudská bytosť vytvoríte v hneve, dávate  egu do rúk nástroj, ktorým vás ono samo manipuluje, lebo vás núti, aby ste tie sľuby nedodržali.
Či si to uvedomujete, alebo nie,  vytvoríte si bolesť a nesmierne veľký tlak a napätie  vo svojom vnútri.
A to je pre ego nástroj, aby vás cez bolesť ovládalo.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Dračí hrádok

Zmena energií na Zemi -3.časť

Pýcha v spolupráci s mocou spôsobuje oddelenosť od ostatných ľudských bytostí.
Pýcha spôsobuje to, že ľudská bytosť, ktorá je ovládaná pýchou, si uvedomuje a vníma len samú seba, neprihliada na potreby žiadnej inej ľudskej bytosti.
Vníma sebeckým, nepredstaviteľne sebeckým spôsobom len samú seba.
Táto pýcha spolu s mocou premení jej srdce na kus ľadu a ona je potom nepredstaviteľne krutá, sebecká, bezcitná, ľahostajná k potrebám ostatných ľudských bytostí. Zároveň si veľmi, ale nepredstaviteľne veľmi, uvedomuje svoju nadradenosť nad druhými ľudskými bytosťami.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Dračí hrádok

Zmena energií na Zemi -2.časť

Na dlhé a dlhé veky si ich porobili, nazývali ich otrokmi, poddanými, nevoľníkmi, sluhami, lokajmi, ľuďmi bez práv, bez akýchkoľvek práv a pritom všetky, ale úplne všetky ľudské bytosti sú si navzájom ROVNOCENNÉ.
Slovo ROVNOCENNÉ zdôrazni, pretože ROVNOCENNÉ je niečo úplne iné ako rovnoprávne. Práve títo ľudia, ktorí vám stále zatajujú a skrývajú Múdrosť, Pravdu a Poznanie o Vesmírnych zákonoch, vymysleli slovo rovnoprávnosť.
To je však úplne niečo iné ako ROVNOCENNOSŤ. Rovnoprávnosť znamená, že máte všetci rovnaké práva, ale len tie, ktoré vám oni dovolili a dovolia.
Kým, ROVNOCENNÍ znamená to, že sú povinní vám odovzdať všetku Múdrosť, Pravdu a Poznania o Vesmírnych zákonoch. Oni sami si tento rozdiel veľmi, ale veľmi hlboko v súčasnosti uvedomujú.
Preto slovo rovnocenní nahradili slovom rovnoprávni.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Zmena energií na Zemi -1.časť

Ľudské bytosti, ktoré žili na Matke Zemi prestávali chápať úlohu posla, ktorý prichádzal. Prestali vnímať jeho rovnocennosť k sebe samým. Energia hmoty a energia ľudských emócií je nepredstaviteľne rozdielna od vibrácií bezpodmienečnej Božej Lásky. Postupom času bola táto úloha oveľa, oveľa ťažšia, nepredstaviteľne ťažšia, pretože ľudské bytosti žijúce na Matke Zemi, ktoré už mali fyzické telá, veľmi rýchlo strácali vibrácie bezpodmienečnej Lásky.
Nedokázali prijímať  posla ako rovnocennú bytosť k sebe samým a veľmi ťažko prijímali ako svoje vlastné poznanie Posolstvá a Múdrosť, ktorú im posol od Stvoriteľa prinášal. Začali vnímať bytosť, ktorá prichádzala ako posol v tej najčistejšej bezpodmienečnej Láske ako nadradenú bytosť, ktorej oni slúžili, ktorej oni neboli rovní.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Spravodlivosť

Posolstvo Avalonu

A SLOBODA JE LÁSKA BEZ PODMIENOK.
Preto je posvätným poslaním ženy milovať bez podmienok, pretože svojou Láskou bez podmienok obnovuje žena Slobodu na Zemi.
SLOBODA vo vašom srdci rozpúšťa predsudky, ktoré ste prijali  a sami v sebe vytvorili a tak sa vo Vás obnoví Posvätnosť.
A Posvätnosť Vám vráti schopnosť milovať bez podmienok.
A Láska bez podmienok Vám vráti tú hlbokú pôvodnú úctu k Životu a tak naplníte svoje poslanie.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v  slovenskom jazyku v PDF

MESSAGE FROM AVALON

More in English in PDF


Tór


Lúka pod Tórom

Jednota v Jednote -6.časť

Ale keď dokážete prijať za všetko čo prežívate ZODPOVEDNOSŤ samého v sebe, vráti vám LÁSKA SÚCIT,
tú vnútornú silu vo vás, ktorá vám potom pomôže vrátiť ÚCTU  k  SEBE SAMÝM.
Je to práve  SÚCIT, ktorý vám vracia ÚCTU SAMÉHO K SEBE, aby ste sa dokázali pozrieť na energie,
ktoré ste v minulom živote vytvorili, aby ste dokázali prijať svoje rozhodnutia a aj emócie z minulých životov,
ako súčasť  seba samých a v hlbokej  LÁSKE, ÚCTE a POKORE ich samým sebe ODPUSTILI.
A práve v tejto ÚCTE k ŽIVOTU, ktorá vo váš klíči, dokážete potom v LÁSKE vytvoriť svoju budúcnosť.
A keď  budete  svoju BUDÚCNOSŤ  tvoriť v LÁSKE  a ÚCTE, obnovíte  ROVNOCENNOSŤ, JEDNOTU a HARMÓNIU BYTIA  nie len vo svojom  živote,  ale aj v ľudskej spoločnosti  a na celej Matke Zemi.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com