Pokora a krutosť

Pretože to „NEZABIJEŠ“,  nie len v polohe prikázania, ktoré k vám prišlo prostredníctvom mnohých „majstrov“, ktorí prišli  na Matku Zem, ale to „NEZABIJEŠ“ je  dané do vašej DNA, je  súčasťou vašej DUŠE  a  je to zapísané do kódu vašej DUŠE a VY sa s tým rodíte  nie len na Matku Zem ako ľudské bytosti, ale boli ste s týmto kódom zrodení vo Vesmíre ako takom, lebo je to podstata, ktorá je vo vás zapísaná a je vašou nedeliteľnou súčasťou.
Keď sa sem na Matku Zem zrodíte ako ľudská bytosť, máte v svojom KÓDE, v DNA, v DUŠI, v SRDCI  zapísané „NEZABIJEŠ“ ako prikázanie, proste to tam je.
Tým, že to porušujete tak zrodíte tú krutosť, ktorá vás potom chráni pred tým, aby ste pocit viny cítili a aby ste za to prijali svoju ZODPOVEDNOSŤ.
Ale tá krutosť zároveň vo vás vytvorí ODDELENOSŤ od vašej DUŠE   a to potom vytvorí ten  chladný sklenený  pohľad.

Táto energia krutosti sa rozpúšťa a transformuje len POKOROU.
Zapamätajte si to.
Ničím iným sa krutosť nedá transformovať,  len POKOROU.
Preto to potom trvá tak veľmi veľa životov, pretože ľudská bytosť zrodí v sebe samej nie len krutosť, ale zrodí aj všetky hlavy pýchy a to moc, slávu, nadradenosť, nadutosť, povýšenosť, výnimočnosť, chamtivosť, falošný pocit hrdosti,  márnomyselnosť, či samoľúbosť.
Práve tá krutosť zrodí nesmierne veľkú Pýchu v tej ľudskej bytosti.
A potom treba veľmi veľa POKORY, aby sa v nej tieto hlavy pýchy rozpustili.

Práve preto, že ste  ako jednotlivci,  ale aj celá ľudská  spoločnosť  prijali SLOBODU, SLOBODNÚ VÔĽU a SLOBODNÉ ROZHODOVANIE ako svoju súčasť, ale neprijali ste ZODPOVEDNOSŤ, je vo vašej spoločnosti veľmi málo POKORY a veľmi veľa krutosti a ľahostajnosti k sebe navzájom, ale aj k iným formám života a aj k Matke Zemi ako takej.
A je to tak preto, že niekde tam veľmi ďaleko pred vami v línii času vášho bytia, ste stratili ÚCTU k ŽIVOTU ako takému a zabudli ste na ten najzákladnejší kód svojej duše, buniek, DNA a to je: „ NEZABIJEŠ“.
A „NEZABIJEŠ“ platí všeobecne, nie len vo vzťahu k ľudským bytostiam.
„NEZABIJEŠ“ energeticky znamená to, že ten kto ŽIVOT, nezrodil a nedal, nemá právo ho tej druhej bytosti vziať.
„NEZABIJEŠ“ JE VESMÍRNY ZÁKON.
„NEZABIJEŠ“ je posvätný princíp v celom Vesmíre.

Už viete, že  TREST NEEXISTUJE  a tá duša  sa tými skúsenosťami oslobodzuje, učí a zdokonaľuje a môže tá duša v tom živote postúpiť a rásť, ale aj padnúť dole, podľa toho, čo sa v tom živote udeje.
Tá duša potrebuje skúsiť všetko, pretože nič nie je dobré a nič nie je zlé.
Je to len určitý pól tých skutkov.
Keďže tá duša je ale Láska a Svetlo, tak v konečnom dôsledku na tej ceste domov, tá Láska zvíťazí, len tými životnými a reálnymi skúsenosťami, ktoré prežila, získava naozaj to skutočné POZNANIE DOBRA AJ ZLA.
A potrebuje žiť obidva póly, aby vaša duša mala tú skúsenosť.
Preto v tomto význame neexistuje žiadny trest a neexistuje ani zlo, lebo je to len forma skúsenosti a tými ďalšími životmi to potrebujete všetko vyrovnať a vyčistiť.
Keď je niekedy  v tom konkrétnom živote veľa zla, tak v ďalších životoch to treba vyvážiť tým dobrom, odpustením a tou zmenou.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky 3. časť – Pokora a pýcha“

DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-iii–cast–pokora-a-pycha/

“ Pokračovanie celého textu v anglickom jazyku v priloženom súbore PDF

HUMILITY and CRUELTY – part 1.
More in English in PDF

HUMILITY and CRUELTY – part 2.
More in English in PDF

HUMILITY and CRUELTY – part 3.
More in English in PDF

HUMILITY and CRUELTY – part 4.
More in English in PDF

Západ slnka nad Bratislavou

Pokora a predsudky

Preto tak dlho trvá ľudskej spoločnosti ako takej a zároveň aj každej jednej ľudskej bytosti, aby zlomila a rozpustila predsudky sama v sebe aj v spoločnosti, pretože sa do tejto ľudskej bytosti a zároveň aj do spoločnosti zapisuje energia STRACHU z následného trestu, ktorý prichádza, keď sa tieto predsudky porušia a tým trestom vo veľmi dlhom časovom období vášho vývoja bola práve smrť.
Práve tento Strach zo smrti ako takej, pomáha tieto predsudky v tej spoločnosti stále udržiavať pri živote a preto stále pôsobia a ovplyvňujú život každej ľudskej bytosti, ktorá je súčasťou tejto spoločnosti.

Preto bolo potrebné, aby na Matku Zem prišli ľudské bytosti, ktoré sem priniesli učenie o LÁSKE a posvätnej ROVNOCENNOSTI medzi mužom a ženou na Zemi, pretože LÁSKA a posvätná ROVNOCENNOSŤ medzi mužom a ženou prináša LÁSKU a ROVNOCENNOSŤ na Matku Zem ako takú.
Ak nie je táto  posvätná LÁSKA a ROVNOCENNOSŤ medzi mužom a ženou, nemôže byť ani na Matke Zemi ako takej.

Morálka prichádza do života  jednotlivca ako dôsledok toho, keď ľudská bytosť dokáže konať  s Láskou zo svojho vnútra a srdca, keď prijíma Zodpovednosť za svoje skutky, lebo vtedy sú vesmírne zákony prirodzenou súčasťou jej života a bytia.
Ak ľudská bytosť koná len z pozície ega, neprijme Zodpovednosť za svoje konania a pretože koná zo strachu, nedokáže konať v súlade s morálnymi princípmi a práve preto že neprijíma za svoje konanie Zodpovednosť, nemá žiadne SVEDOMIE a vtedy energeticky  vytvára nesmierne veľa bolesti.
A práve toto využíva strach na podporu seba samého.
A toto máte ďalší uzatvorený kruh.

Ak neprijímate ZODPOVEDNOSŤ za energie, ktoré vytvárate, nemáte v sebe SÚCIT a preto  neviete v POKORE ODPÚŠŤAŤ.
Práve preto platí, že ten kto vám nedovoľuje ODPÚŠŤAŤ je vaša vlastná PÝCHA, pretože PÝCHA ako taká so všetkými svojimi hlavami za všetkým týmto stojí a nedovoľuje vám prijať ZODPOVEDNOSŤ za svoje energie, ktoré ste sami vytvorili a tým, že túto ZODPOVEDNOSŤ  neprijmete, neprichádza k vám požehnanie energiou SÚCITU.
Ak nemáte v SRDCI SÚCIT, neviete ODPÚŠŤAŤ.
A toto je uzatvorený kruh.

Energia BEZPODMIENEČNÉHO  ODPUSTENIA, rovnako ako aj energia BEZPODMIENEČNÉHO PRIJATIA dokáže každú ľudskú bytosť liečiť a na jej nevedomých rovinách rozpúšťať všetky negatívne energie, ktoré ona sama vytvorila voči tej druhej ľudskej bytosti.
A toto je Vesmírny zákon LÁSKY.
To je dar BEZPODMIENEČNÉHO  ODPUSTENIA.
Ak dokážete BEZ PODMIENOK ODPÚŠŤAŤ, rozpúšťate zároveň aj negatívne energie, ktoré tá druhá ľudská bytosť voči vám vytvorila a tak všetky negatívne energie transformuje práve tá BEZPODMIENEČNOSŤ na energiu LÁSKY.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky 3. časť – Pokora a pýcha“

DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-iii–cast–pokora-a-pycha/

“ pokračovanie celého textu v anglickom jazyku v priloženom súbore DPF“

HUMILITY and PREDUJICE – Part 1.
More in English in PDF

HUMILITY and PREDUJICE – Part 2.
More in English in PDF

HUMILITY and PREDUJICE – Part 3.
More in English in PDF

HUMILITY and PREDUJICE – Part 4.
More in English in PDF

HUMILITY and PREDUJICE – Part 5.
More in English in PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com