Bolesť v ľudských srdciach-5.časť

Vždy je najdôležitejšie ako dokážete Odpúšťať sebe samým.
Pretože tak, ako dokážete odpúšťať samým sebe, tak dokážete  Odpúšťať aj tým druhým.
Toto je Poznanie, ktoré Vám dávam, a ktoré je ako zrkadlo, do ktorého keď sa pozriete, dokážete čítať v srdciach ľudských bytostí a podľa toho viete poznať a určiť koľko bolesti si v srdci nesú.
Preto, tak ako sa zo srdca vytráca bolesť, ako z neho bolesť odchádza, tak do neho vstupuje súcitná Láska. 
Je to nepriamo úmerné.
Čím je viacej v ľudských srdciach bolesti, tým menej miesta zostáva pre súcitnú Lásku.
A čím je ľudské srdce viac naplnené súcitom a  súcitnou Láskou, tým menej bolesti si vytvára.  

„Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF“.

viac v PDF

Pyramída Slnka z pyramídy Mesiaca
Na vrchole pyramídy Lásky

Bolesť v ľudských srdciach-4.časť

Rovnako je pre všetky ľudské bytosti dôležité naučiť sa odpúšťať a prestať si vytvárať pocity viny a neodpustení vo vzťahu k sebe samej.
Je to pre vás veľmi dôležité, pretože na energetických úrovniach, aj keď sú tieto energetické úrovne vo vašich nevedomých rovinách, vysielate to, čo preciťujete.
Keď si vytvárate pocity viny a neodpustení vysielate energeticky do svojho okolia neodpustenie a pocit viny, a vtedy nevysielate energiu Lásky.
Učím vás spracovávať tieto pocity vín, neodpustení a následnú bolesť, ktorú si potom vytvoríte, prostredníctvom neodpustenia.
Ak sa naučíte, opäť naučíte, odpúšťať samým sebe a aj tým druhým, naozaj v hlbokej a čistej Láske bez podmienok, dokážete potom na všetkých úrovniach vedomých aj nevedomých, energeticky vysielať a šíriť čistú bezpodmienečnú LÁSKU.  
To je to, čo ste v tých dávnych vekoch vedeli.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

viac v PDF

Pyramída Slnka z pyramídy Lásky
Stredoveký hrad postavený na vrchole pyramídy Slnka

Bolesť v ľudských srdciach-3.časť

Prišli sem bytosti z Vesmíru s falošným pocitom, ktorý vo vás vyvolali, že potrebujú vašu pomoc a vy s tým,  že ste boli nesmierne čisté bytosti, naplnené hlbokou, čistou Láskou, ste im otvorili svoje srdcia, náručie, domovy, aby ste im pomoc poskytli. A oni postupne zničili jednotu, ktorá vo vašej spoločnosti  prebývala.
(Cítila som zvláštnu energiu, ktorá ma ako keby zviazala a nedovoľovala mi nič povedať a začala som  hovoriť som veľmi ticho.)
Vytvorili strach, nesmierne veľa strachu.
Vytvorili zášť, utrpenie, bolesť, až celú vašu spoločnosť rozložili a tak ste ako ľudské bytosti prestali vnímať čo je PRAVDA a čo je falošné.
Prestali ste vidieť SPRAVODLIVOSŤ, vzdali ste sa svojej MÚDROSTI a ten falošný svet, ktorý oni vytvorili, ste považovali za svoj skutočný svet.
Až nakoniec, tí z vás, ktorí (veľmi ťažko som dýchala a cítila som veľkú bolesť v srdci),   ste sa odmietli podrobiť a prispôsobiť, ste boli zo svojich domovov a vlasti vyhnaní a museli ste odísť.
Boli ste vyhnaní veľmi krutým spôsobom. Zobrali vám úplne všetko. A tie ľudské bytosti, ktoré predtým boli vašimi priateľmi, rodinou a deťmi, vás vo falošnej ilúzii sami vyhnali.
(Úplne šepotom som pokračovala.)
To je tá nekonečná bolesť, ktorú si nesiete cez veky v svojich bunkách a DNA, pretože vám zobrali nie len vaše domovy, ale zobrali vám vaše deti, rodiny aj priateľov. Zobrali vám úplne všetko.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

viac v PDF

Pyramída Mesiaca
Prierez panelov na pyramíde Mesiaca
Pyramída Mesiaca prierez

Bolesť v ľudských srdciach-2.časť

Tá bolesť bola nesmierne silná, spojená s hlbokým smútkom z veľmi veľkej  straty.
Zámerne a veľmi kruto bola odstránená Múdrosť starých žien z vtedajšej spoločnosti a nebolo toho, kto by vám povedal a pomohol prijať Poznanie, ktorým by ste mohli túto bolesť Odpustiť.
A tak, keď všetky srdcia ľudských bytostí stmavli a už nevyžarovali Svetlo, musela sa potom zatvoriť pyramída Lásky. Nemohli ľudia do nej už vstupovať, keď ich srdcia boli tmavé.
Láska, ktorá prebývala a stále prebýva v pyramíde Lásky, by už nemohla do ich sŕdc vstupovať a napĺňať ich bunky, ukotvovať sa v ich fyzických telách.
Najprv sa potrebovali naučiť opäť Odpúšťať.
Stačilo, aby aspoň chceli Odpustiť, ale oni nechceli.
Stratila sa Múdrosť a ich srdcia stmavli, zatrpkli, zhorkli a zmenili sa na kameň.
Nepustili Lásku do svojich sŕdc.
A práve túto nesmiernu bolesť si cez pamäť svojich buniek odovzdávate z generácie na generáciu.
Veľmi pomaly a nežne tak, ako Láska pôsobí prichádza k zmene vnímania, k zmene poznaní a skúsenosti ľudských bytostí a tak opäť Láska mení ľudské srdcia, aby opäť mohli žiariť svetlom Lásky a prestali byť tmavé.
Raz si sa ma spýtala, čo je to prvotný hriech a či sa naozaj malé deti už narodia s týmto hriechom.
Ja som Ti povedal, že žiadny hriech neexistuje.
Povedal som Ti, že je to ZODPOVEDNOSŤ, ktorú čakám, že ľudské bytosti prijmú ako svoju nedeliteľnú, nerozdeliteľnú a neoddeliteľnú súčasť.
To je to, čo si cez pamäťovú stopu v svojich bunkách z generácie na generáciu odovzdávate.
Je to strata  Poznania.
A Ja trpezlivo čakám, kým ju opäť prijmete ako svoju nedeliteľnú súčasť.
Z generácie na generáciu pôsobí sila Lásky, veľmi nežne, stále a nepretržite, veľmi láskavo a trpezlivo, a tak postupne táto Láska opäť otvára srdcia ľudských bytostí, vracia sa do nich, napĺňa ich a postupne opäť žiaria Svetlom Lásky a VY opäť  získavate svoju Múdrosť a prostredníctvom tejto Lásky sa učíte Odpúšťať.                   
„Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF“.

viac v PDF

Odkryté panely na pyramíde Slnka
Panely na pyramíde Slnka
Vykopávky na pyramíde Slnka

Bolesť v ľudských srdciach-1.časť

LÁSKA pôsobí nekonečne od počiatku vekov a stále rovnako, nie je výbušná, je veľmi nežná,
láskavá a milosrdná.
To sme sa učili chápať a potom s tým vedomím konať.
Učili sme to aj druhých ľudí, aby dokázali chápať, vidieť a precítene konať práve cez energiu Lásky.
Postavením týchto pyramíd sme vyjadrili podstatu Života a bytia na Matke Zemi, tak ako sme to vtedy pochopili.
A ten odkaz bol veľmi jednoduchý:
Matka Zem v hlbokej Láske zrodila svoje deti – Muža a Ženu a oni tak, ako je rozdielne Slnko a Mesiac, vytvárajú spoločne a nerozdielne Jednotu a Harmóniu bytia na Matke Zemi.
Matka Zem je veľmi milovaná a chránená bytosť a na svoju ochranu dostala bytosti, ktoré boli stvorené z veľkej Lásky a ktoré chránili Múdrosť a Život na Matke Zemi.
Boli to draci, ktorí nám odovzdali časť svojej Múdrosti a časť svojho Poznania.
Práve s týmto Poznaním, ktoré nám draci s nesmiernou Úctou a Láskou odovzdali, sme boli potom schopní tieto pyramídy postaviť.
Draci sami stavali na Matke Zemi pyramídy.
K tomuto účelu boli obdarení nesmiernou silou, ale aj veľmi hlbokým poznaním a veľkou Láskou, pretože túto svoju silu nezneužívali.
Používali ju k prospechu Matky Zeme, k ochrane Matky Zeme a k ochrane Života, akéhokoľvek Života na Matke Zemi. Veľa nás učili a nažívali sme s drakmi v harmónii.
„Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF“.

viac v PDF

Údolie pri meste Vysoko v BIH z vrcholu pyramídy Slnka