12 energetických lúčov -2.časť

Je veľký rozdiel medzi fyzickým vyjadrením toho, čo VY vidíte fyzickými očami, svojím zrakom a tým, akú energetickú informáciu vo forme vibrácií to miesto skutočne vyžaruje. Energetické vyžarovanie Matky Zeme je iné, ako to umelé svetlo, ktoré vytvárate tým, že svietite.
Tú skutočnú PRAVDU dokážete vidieť len prostredníctvom VNÚTORNÉHO ZRAKU.
Preto najsvetlejšie miesta na Matke Zemi, ktoré vyžarujú najčistejšie vibrácie Radosti, Lásky, Šťastia, Slobody sú tie, ktoré sú najmenej obývané ľudskými bytosťami a do ktorých ruka ľudských bytostí vôbec nezasahuje.
A to je ten paradox, pretože VY ako ľudské bytosti ste boli zrodení na Matku Zem práve preto, aby ste na tejto nádhernej a slobodnej bytosti prežívali Radosť, Lásku, Šťastie, Hravosť, Veselosť, Volnosť a v tej Láske tvorili zo svojho vnútra to najkrajšie, čo v Láske dokážete stvoriť.
A od tohoto svojho poslania, ste sa začali odchylovať od okamihu ako na Matku Zem prišla energia Strachu a spolu so Strachom aj vibrácie iných negatívnych emócií, ktoré postupne znižovali vibrácie vás – ľudských bytostí a prostredníctvom vás vytvárali bolesť aj v iných formách života na Matke Zemi, až Matka Zem prestala žiariť tým svetlom do Vesmíru, ktorým žiarila na počiatku.
Aby ste mohli opäť obnoviť tie pôvodné vibrácie a to pôvodné Svetlo, ktorým žiarila Matka Zem, potrebujete začať vnímať samých seba, svoj život, Matku Zem aj všetko okolo seba práve prostredníctvom svojho VNÚTORNÉHO ZRAKU. Váš VNÚTORNÝ ZRAK prebýva vo vašom srdci a bol to práve strach, ktorý vaše srdce zatvoril.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

12 energetických lúčov -1.časť

Intenzita svetla, ktorú pevnina vyžaruje, je spojená s vibráciami ľudských bytostí, ktoré na tom mieste žijú a to svetlo závisí od toho, aké vibrácie oni vytvárajú a vyžarujú.
Čím je svetlo jasnejšie, ktoré sa z toho územia vyžaruje, tak tam je u ľudských bytostí viacej Radosti, Šťastia, Slobody, Veselosti, Hravosti, Tvorivosti, Spokojnosti a Pokoja. A tým, že je tam Pokoj, je tam MIER.
To sú vibrácie Lásky a tým je to miesto svetlejšie a jasnejšie.
Čím je viacej ponorené do tmy, tým je vibrácia ľudských bytostí nižšia a tým je v nich viacej bolesti, strachu, neslobody, nespravodlivosti a utrpenia, ale zároveň aj hnevu, nenávisti a bezmocnosti.
Toto je energetické vyjadrenie Matky Zeme vo Vesmíre.
Energetické vyžarovanie Matky Zeme do Vesmíru, je cez toto Svetlo.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Odpustenie sebe samým -3.časť

A toto je Odpustenie, ktoré potrebujete hlboko dať v srdci sami sebe, lebo toto Odpustenie prinesie ďalší rozmer a tým rozmerom je PRIJATIE. Bezpodmienečné prijatie samých seba bez podmienok v celom svojom bytí. Vtedy vytvoríte v svojom vnútri Pokoj a Mier, ktorý potom  vyžarujete navonok do svojho okolia.
A len vtedy keď každá ľudská bytosť ODPUSTÍ sama sebe a PRIJME samú seba bez podmienok, dokážete vyžarovať zo svojho vnútra Pokoj a Mier, tak  sa vráti absolútny Pokoj a Mier na Matku Zem.
Ak vo vašom vnútri, vo vás samých prebieha boj, bude prebiehať boj aj vo vašej spoločnosti a na Matke Zemi.
Preto vás učím Odpúšťať. Pretože kým neodpustíte sami sebe, nedokážete samých seba prijať bez podmienok a nevytvoríte v svojom vnútri Pokoj a Mier a preto nie je ani na Matke Zemi Pokoj a Mier.
Práve preto, že strach sa živí vašou bolesťou, tak vás naučil bojovať a stále vás núti bojovať.
A VY bojujete vtedy, keď neviete Odpustiť a preto vám strach týmto spôsobom skrýva práve tú podstatu, že potrebujete odpustiť najmä sami sebe.
Je to nesmierne dôležité a uvedomte si to.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v  PDF

FORGIVING YOURSELF – Part 3.

More in English in PDF

Odpustenie sebe samým -2.časť

A tento strach dáva potom priestor energii pochybností, aby vám  pochybnosti gumovali a vymazali v hlave všetko to, čo je nesmierne dôležité, aby sme tejto bytosti povedali, práve preto, aby ona sama mohla chrániť svoj život.
A deje sa tak preto, že sme si vytvorili sami v sebe presvedčenie, že MI SAMI  lepšie ochránime jej život,  ako ona sama.
A toto presvedčenie, že mi lepšie ochránime jej život ako ona sama, vytvára v nás nepredstaviteľne veľký strach.
A poviem vám to ešte raz, pretože je to pre vás dôležité.
Ten strach, ktorý v tomto prípade vytvoríte, je oveľa väčší, než aký máte o svoj vlastný život. Je to ako keby Strach umocnený na druhú.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v PDF

FORGIVING YOURSELF – Part 2.

More in English in PDF

Odpustenie sebe samým-1.časť

A to je to, keď tá energia sľubov, prekliatí  či kliatby zasiahne práve tú ľudskú bytosť, ktorá ju vytvorila.
A vždy to tak je, či si  to uvedomíte alebo nie, pretože je to energia, ktorú tá konkrétna ľudská bytosť vytvorí sama v sebe.
Je to jej energia a keďže je to jej energia, tak je jej nedeliteľnou súčasťou.
A preto tou silou zasiahne práve tú ľudskú bytosť, ktorá tú energiu vytvorila.
A keďže  platí Zákon slobodnej vôle vo Vesmíre,  dotkne sa kliatba  aj tej druhej ľudskej bytosti vtedy a jedine vtedy, keď tá druhá ľudská bytosť tú energiu prijme, ale pokiaľ ju neprijíma, tak sa tá energia od nej odrazí  a vráti sa k tomu, kto ju vytvoril, vráti sa k svojmu tvorcovi.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v PDF

FORGIVING YOURSELF – Part 1.

More in English in PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Kliatby a prekliatia -3.časť

A ak ľudská bytosť dokáže, v svojom srdci nájsť ten súcit, aby dala svojim predkom Odpustenie a prejavila im Úctu, tak to Odpustenie dáva sama sebe. Pretože dokáže nájsť súcit  sama k sebe a Odpustiť skutok, ktorý má rovnakú energetickú hodnotu, akú vytvorila svojim predkom v minulosti ona sama a tak tento skutok v kolobehu života Odpúšťa sama sebe.
A takýmto spôsobom cez Lásku a Odpustenie prostredníctvom SÚCITU a ÚCTY rozpúšťate neodpustenia uložené na nevedomých rovinách vášho bytia, ak sú vytvorené v kruhu vášho rodu.
A preto som povedal, že ak neprijímate bez podmienok  svojich predkov, neprijímate seba samých.
A ak si nectíte svojich predkov, nedávate úctu ani  sebe samým.
A práve preto, že neprijímate všetky energie, ktoré pôsobia na vás ako ľudské bytosti, keď prejdete pri svojom zrodení cez závoj zabudnutia,  je dôležitý SÚCIT v srdci, aby ste v Láske prijímali všetko to, čo vám do života prichádza, lebo sú to vaše vlastné energie, ktoré ste v celej línii času tu na Matke Zemi vytvorili.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Kliatby a prekliatia -2.časť

A teraz Vám vysvetlím ďalšie hlavy pýchy, ktoré rovnakým spôsobom vytvárajú silné kliatby, prekliatia a zatratenia.
Je to hlava pýchy Dôležitosti, pretože ona Vám zoberie ľudskú dôstojnosť.
A princíp, ktorým tie kliatby a prekliatia vytvoríte je rovnaký – a tým je opäť NEPRIJATIE.
Rovnakým spôsobom vytvoríte kliatby a prekliatia, keď dovolíte narásť hlave pýchy Výnimočnosti, či  Jedinečnosti.
Vždy sa vytvorí z energie neprijatia tých emócií, ktoré ste v svojom vnútri ako ľudská bytosť vytvorili, že ste, výnimočný, jedinečný  a dôležitý. Je to veľmi silná energia, s ktorou tieto kliatby  a prekliatia vytvoríte.
Tieto hlavy pýchy vám zoberú Poznanie, že ste všetci ROVNOCENNÍ.
A to je dôvod toho, prečo sa stratila z vašej spoločnosti ROVNOCENNOSŤ.
A teraz nehodnotím, nekritizujem ani neposudzujem, len vám to vysvetľujem.
Každá ľudská bytosť v svojom živote a bytí  tieto hlavy pýchy má v sebe. A aj v Poznaní  ľudskej spoločnosti sú uložené v kolektívnom vedomí, hlavy pýchy výnimočnosti a dôležitosti.
A vytvárate ich v sebe samých preto, že nie je vo vašej spoločnosti ROVNOCENNOSŤ.
Ak by ste prijali Poznanie, že všetci ste navzájom ROVNOCENNÍ voči sebe samým ako ľudské bytosti a všetci ste ROVNOCENNÍ voči všetkým živým bytostiam na Matke Zemi a tým myslím akúkoľvek formu života, v tejto ROVNOCENNOSTI  by sa rozpustili hlavy pýchy výnimočnosti, jedinečnosti  a dôležitosti.
Toto je ďalší uzatvorený kruh.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Les – Dračí hrádok

Kliatby a prekliatia -1.časť

Všetky, kliatby a prekliatia sú energeticky vytvorené hlavou pýchy nadradenosti.
Táto hlava pýchy vo vás narastie v okamihu, keď ako ľudská bytosť stratíte sami v sebe SÚCIT.
A tým, že v sebe vytvoríte ktorúkoľvek z emócií, či pocitov – hnevu, hanby, nehodnosti, zlyhania, bezmocnosti, bezradnosti, nemohúcnosti, nenávisti, zlosti, závisti, žiarlivosti, poníženia – ktorýkoľvek z týchto pocitov, hlava pýchy – nadradenosť, neprijíma, lebo jej berie jej vlastnú moc.
A práve táto energia neprijatia, pocitu od vašej vlastnej hlavy pýchy Nadradenosti, vytvára energiu kliatby , či prekliatia, ktorú potom vytvoríte v svojich myšlienkach, alebo vypoviete slovami.
A je to tak preto, že emócie, ktoré som vymenoval tú hlavu pýchy nadradenosti z toho piedestálu moci nad vami, energeticky dáva dole.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Les pri Dračom hrádku