Prvotná manipulácia strachu

Vždy manipuluje STRACH, nikdy nie LÁSKA a to si zapamätajte.
Strach vytvára manipuláciu a vytvára ju práve preto, aby vám predostrel falošný obraz toho, čo vám prináša Láska. A vždy, keď sa na Matke Zemi zväčší a vzrastie pôsobenie strachu, prichádza na Matku Zem aj skupina týchto duší, požehnaná Poznaním Lásky, aby svojím pôsobením a činnosťou pomohla eliminovať pôsobenie strachu na ľudské bytosti.
A rovnako vždy, keď sa na Matke Zemi zvýši pôsobenie Lásky, keď vzrastie Láska v ľudských bytostiach, sa strach rozhodne svojou silou  na ľudské bytosti znovu zaútočiť.
Môžete si to predstaviť ako  húpačku, kde na jednej  strane je pôsobenie Strachu a na opačnej strane je pôsobenie Lásky.
A len v tom strede dokážete ako ľudská bytosť  na tej húpačke stáť vzpriamený, keď ste v rovnováhe. Obidve krajné polohy sú vratké a nedokážete sa pevne postaviť a stáť v nich vzpriamene na svojich  nohách, ale v tom strede môžete a dokážete na nohách stáť pevne, vtedy vás nič nerozkolíše.
Vtedy ste  naplnený Láskou, ale zároveň vnímate, že vašou súčasťou je aj prirodzený strach,   ale  v  tomto prípade  vás strach prirodzene  chráni, lebo chráni váš život, aby ste dokázali vidieť a rozpoznať prichádzajúce nebezpečenstvo a tak mu dokázali predchádzať.
Keď ako ľudská bytosť ste v krajnej polohe, kde je len Láska, nedokážete vidieť prichádzajúce nebezpečenstvo, pretože si myslíte, že tak ako VY konáte v Láske,  v prospech každej ľudskej bytosti a ste prajný, dobrosrdečný,  láskavý a starostlivý k všetkým ľudským bytostiam, budú tak konať aj ostatní.
A vtedy nedokážete vidieť neúprimnosť, falošnosť, neprajnosť, chamtivosť,  závisť a pomstychtivosť tých iných ľudských bytostí a tak sa veľmi ľahko necháte manipulovať tými druhými.
Pretože si myslíte, že všetky ľudské bytosti sú rovnako láskavé, dobré, prajné a milujúce ako Vy sami a tak ste prestali byť voči  strachu ostražitý.

A tento DAR,  že prestanete súdiť, kritizovať, hodnotiť a posudzovať, vám prináša SÚCIT.
Ak prijmete SÚCIT do svojich sŕdc, je to tá kvalita a vibrácia LÁSKY, ktorá  vám prinesie tento DAR, lebo ona má tú silu, aby rozpustila  manipulácie strachu, aby ste prestali súdiť, kritizovať, hodnotiť, posudzovať a súdiť. Len  s energiou SÚCITU dokážete prezrieť, že je to manipulácia strachu a ona sa v tom SÚCITE rozplynie.
To je energetické vyjadrenie, ako pôsobí vibrácia SÚCITU, akú vibráciu vám táto kvalita Lásky prináša.

Pretože,  keď sa navzájom prestanete hodnotiť, porovnávať, ohovárať, kritizovať, posudzovať a odsudzovať, lebo si uvedomíte,  že ste si navzájom všetci ROVNOCENNÍ, tak začnete jeden druhého REŠPEKTOVAŤ.
A vtedy sa vráti nie len k vám ako k jednotlivcom, ale vráti sa do celej spoločnosti  hlboká  ÚCTA  a  POKORA  a to vám vráti do vášho života JEDNOTU, pretože si začnete uvedomovať  práve  cez  REŠPEKT a ÚCTU, že všetci tvoríte  jeden jediný celok.
A keď pochopíte túto JEDNOTU a prijmete  ju SAMI k SEBE, pochopíte  aj JEDNOTU k celému stvorenstvu a vráti sa vám ÚCTA k ŽIVOTU ako takému.A vtedy navrátite  ROVNOCENNOSŤ  aj ostatným formám života na Matke Zemi a tak obnovíte pôvodnú Harmóniu Života na Matke Zemi, lebo si začnete hlboko ctiť, vážiť a milovať samotnú Matku Zem ako ROVNOCENNÚ a SLOBODNÚ BYTOSŤ a tým sa navrátite na počiatok a tak obnovíte RAJ, v ktorom  ste tu na Matke Zemi  na počiatku aj žili.

A porušili ste tento kruh, tento prirodzený kolobeh, ktorý bol na Matke Zemi v harmónii  bytia vytvorený, aby ste sa ako ľudské bytosti od seba navzájom  učili  a tak strácate MÚDROSŤ POZNANÍ  z prežitých skúseností vašich predkov a práve preto vás strach dokáže ľahšie ovládať a manipulovať  cez obrazy falošných ilúzií, ktoré vám podsúva.
Je to práve MÚDROSŤ, ktorá vám pomáha rozoznať ich.
Ak sa v ľudskej spoločnosti na jednej strane táto hlboká MÚDROSŤ stráca, na druhej strane sa vytvára bezohľadnosť a veľká neúcta k Životu ako takému, lebo prestávate vidieť potreby tých druhých a hľadíte len sami na seba, nie len ako ľudské bytosti, ale aj iné formy života nevidíte, ktoré tu spolu s vami žijú a vytvárajú podmienky k zachovaniu života na Matke Zemi.

RODINA je najsilnejšie puto LÁSKY na Matke Zemi, ktoré VY ako ľudské bytosti dokážete  vytvoriť.
Je to veľmi dôležité, aby ste si toto puto Lásky uvedomili a veľmi hlboko ho v sebe cítili a vrátili ÚCTU RODINE do vašej spoločnosti.
Je to základný kameň Života na Matke Zemi pre vás ako ľudské bytosti.
A tak to je a tak to bolo od počiatku vekov a tak to bude platiť na veky, lebo je to Vesmírny zákon  LÁSKY, ktorý na Matke Zemi pôsobí.
A VY môžete kráčať  svojím Životom v súlade s týmto  Vesmírnym zákonom Lásky, ale môžete sa rozhodnúť, že budete ako ľudstvo kráčať proti tomuto Vesmírnemu zákonu, lebo máte slobodnú vôľu, ale vtedy sami v sebe vytvoríte nesmierne veľkú bolesť, ktorú si budete  prenášať z generácie na  generáciu dlhé veky.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky 3. časť – Pokora a pýcha“

DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP 
htthttps://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-iii–cast–pokora-a-pycha/

“ Pokračovanie celého textu v anglickom jazyku v priloženom súbore PDF“

INITIAL MANIPULATION OF FEAR – Part 1.
More in English in PDF

INITIAL MANIPULATION OF FEAR – Part 2.
More in English in PDF

INITIAL MANIPULATION OF FEAR – Part 3.
More in English in PDF

INITIAL MANIPULATION OF FEAR – Part 4.
More in English in PDF

INITIAL MANIPULATION OF FEAR  – Part 5.
More in English in PDF

Pridaj komentár